تعداد مقالات: 83
77. اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 139-158

10.22054/jti.2015.1599

مسیب یارمحمدی واصل؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی؛ محمد جمشیدی مقدم


78. معرفی کتاب

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 107-108

10.22054/jti.2015.1819


79. معرفی کتاب

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 109-110

10.22054/jti.2016.8438


81. معرفی کتاب

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 123-125

10.22054/jti.2016.6958


82. معرفی کتاب

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 125-128

10.22054/jti.2015.3931


83. معرفی کتاب

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 141-143

10.22054/jti.2014.242