بر اساس نویسندگان

آ

 • آقازاده، رحیم [1] کارشناس ارشد گروه تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

 • ترک، نسرین [1] کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا
 • تقی پور، کیومرث [1] دکتری تکنولوژی آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، ایران

ث

 • ثمری، عیسی [1] استادیار، برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور

ج

ح

 • حاتمی، جواد [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حاجی علی، پریسا [1] روانشناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • حسینی، جواد [1] رئیس گروه پژوهش آموزش و پرورش استان سمنان
 • حسینی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • حسینی، زهرا [1] استادیار
 • حسینی، فرشته [1] کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا،تهران،ایران(نویسنده و مسئول: job1.dehvand@gmail.com)
 • حسن نیاه، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،
 • حمیدی، فریده [1] دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خ

 • خادمی اشکذری، ملوک [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا
 • خاشی، میر دوست [1] کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد واحد ساری
 • خالق خواه، علی [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
 • خدابنده لو، روح الله [1] استادیار، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان
 • خزایی، سعید [1] استادیار گروه انگلیسی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان
 • خزایی، مژگان [1] کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • خزائی، آذر [1] دانشگاه علامه طباطبائی
 • خزائی، ثریا [1] دانشجوی دکتری فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی
 • خلج، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

د

ر

ز

س

ش

 • شاهی، سکینه [1] استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شیخی، سعید [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی

ص

 • صولتی، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس هاشمی نژاد، مشهد

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • واحدی، شهرام [1] دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز
 • وزیری، مژده [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران،ایران
 • ولایتی، الهه [2] دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

ی