بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • ترک، نسرین [1] کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا
 • تقی پور، کیومرث [1] استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

ث

 • ثمری، عیسی [1] استادیار، برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور

ج

 • جامه بزرگ، زهرا [1] استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • جباری، نگین [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.
 • جعفری، علی [1] استادیارگروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.( نویسنده مسئول).
 • جعفری، علی [1] استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • جعفری، نصرت [1] مربی دانشگاه پیام نور
 • جعفرخانی، فاطمه [1] استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • جمشیدی مقدم، محمد [1] ارشد تکنولوژی
 • جوادی پور، محمد [1] استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ح

 • حاتمی، جواد [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حاجی علی، پریسا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • حسینی، جواد [1] رئیس گروه پژوهش آموزش و پرورش استان سمنان
 • حسینی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • حسینی، زهرا [1] استادیار
 • حسینی، فرشته [1] کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا،تهران،ایران(نویسنده و مسئول: job1.dehvand@gmail.com)
 • حسن نیاه، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،
 • حمیدی، فریده [1] دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خ

د

ر

ز

س

ش

 • شاهی، سکینه [1] استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شاه محمدی، نیره [1] دکتری برنامه‌ریزی درسی، عضو هیئت‌علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، ایران.
 • شیخی، سعید [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی
 • شریفاتی، سکینه [1] تکنولوژیآموزشی ، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، علامه طباطبتئی ، تهران

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ی