نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 23-52

10.22054/jti.2019.19376.1199

زهرا بیگدلی؛ مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه