بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای دانش آموزان و والدین آن ها بر اساس طبقه بندی پاتر(مورد مطالعه: شهر اردبیل)

علی جعفری

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jti.2020.43733.1270

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسه سواد رسانه ای دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه و والدین آنها در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است. گروه نخست دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها 19391 نفر می باشد و گروه ...  بیشتر

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

علی جعفری؛ سعید فرامرزیانی؛ محمود ملک پور

دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jti.2019.43723.1272

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی شهر اردبیل است. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اردبیل در سال 1396 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها ...  بیشتر

رابطه مهارت های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی استان اردبیل

علی جعفری؛ سعید فرامرزیانی؛ محمود ملک پور

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1395، ، صفحه 131-151

https://doi.org/10.22054/jti.2019.26821.1225

چکیده
  چکیده هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی شهر اردبیل بوده است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل  تمامی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اردبیل در سال 1396 بود. که تعداد ...  بیشتر