بررسی رابطه میزان دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان

مریم رجبیان ده زیره؛ محمد رضا نیلی احمدآبادی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22054/jti.2020.50562.1308

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان می باشد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی می باشد که 100 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ...  بیشتر

تاثیر سه روش تدریس آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه واقعی و روش سنتی بر انگیزش تحصیلی

هانیه مستور؛ محمد رضا نیلی؛ مریم مقدسین

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/jti.2020.3214.1068

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برگزاری آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه واقعی و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان در درس فیزیک و آزمایشگاه بود. نمونه پژوهش از میان دانش‏آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستان انتخاب و محتوای درسی الکتریسیته در نظر گرفته شده است. نمونه موردنظر از طریق نمونه‏گیری تصادفی ...  بیشتر