شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برگرایش معلمان به آموزش الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-استراتژیک، دانشگاه پیام نور ساوه، ایران،

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی در آموزش‌وپرورش بوده است؛ این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و پیمایشی(تحقیقات موردی و کاربردی) می باشد .جامعه آماری این پژوهش را معلمان دوره ابتدایی مدارس دولتی شهرستان رباط‌کریم که تعداد آن‌ها حدود 667 نفر است، تشکیل می‌دهند، با استفاده از جدول مورگان 242 نفر در نمونه آماری این مطالعه بوده است. برای انتخاب گروه نمونه هم از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این پژوهش چهار مؤلفه ویژگی‌های فردی، عوامل محیطی و زیرساخت‌ها، رسانه آموزشی و محتوای آموزشی مطالعه شد و برای هر مؤلفه هم شاخص‌هایی تعیین شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده که داده‌های پژوهش حاضر به‌وسیله یک پرسشنامه 30 سؤالی محقق ساخته به دست آمده است. این پرسشنامه به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش و یافته‌های تحقیقات پیشین تنظیم و تدوین گردید. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عامل محیطی و زیرساخت‌ها (3.11)، رسانه آموزشی (2.43)، ویژگی‌های فردی یادگیرنده (2.39) و در پایان محتوای آموزشی (2.08) به ترتیب اولویت به دست آمده است. مؤلفه‌های هر یک از این عوامل نیز رتبه‌بندی شد که تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت (8.52) در بالاترین حد و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی (2.38) در پایین‌ترین حد قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می‌رسد که معلمان ازاین‌جهت به آموزش الکترونیکی تمایل دارند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند در کلاس‌های ضمن خدمت شرکت کنند.
چکیده
هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی در آموزش‌وپرورش بوده است؛ این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و پیمایشی(تحقیقات موردی و کاربردی) می باشد .جامعه آماری این پژوهش را معلمان دوره ابتدایی مدارس دولتی شهرستان رباط‌کریم که تعداد آن‌ها حدود 667 نفر است، تشکیل می‌دهند، با استفاده از جدول مورگان 242 نفر در نمونه آماری این مطالعه بوده است. برای انتخاب گروه نمونه هم از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این پژوهش چهار مؤلفه ویژگی‌های فردی، عوامل محیطی و زیرساخت‌ها، رسانه آموزشی و محتوای آموزشی مطالعه شد و برای هر مؤلفه هم شاخص‌هایی تعیین شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده که داده‌های پژوهش حاضر به‌وسیله یک پرسشنامه 30 سؤالی محقق ساخته به دست آمده است. این پرسشنامه به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش و یافته‌های تحقیقات پیشین تنظیم و تدوین گردید. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عامل محیطی و زیرساخت‌ها (3.11)، رسانه آموزشی (2.43)، ویژگی‌های فردی یادگیرنده (2.39) و در پایان محتوای آموزشی (2.08) به ترتیب اولویت به دست آمده است. مؤلفه‌های هر یک از این عوامل نیز رتبه‌بندی شد که تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت (8.52) در بالاترین حد و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی (2.38) در پایین‌ترین حد قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می‌رسد که معلمان ازاین‌جهت به آموزش الکترونیکی تمایل دارند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند در کلاس‌های ضمن خدمت شرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors affecting trends in e-learning teachers

نویسنده [English]

 • masoomeh nasrollahi
teacher/education
چکیده [English]

This study is an attempt to identify and prioritize the effective factors affecting public schools teachers’ tendency to employ e-learning. The study population are 667 elementary school teachers teaching in public schools. The study sample, using the Morgan table, were 242 people who were selected by simple random sampling. In this research four components of individual characteristics, environmental factors, infrastructure, educational media and educational content were studied and indicators for each component were determined. The study data gathering instrument was a 30-item researcher-made questionnaire.that was designed and developed on the basis of opinions of education experts and scholars and the findings of previous studies . The result of this research indicates that environment and infrastructure (3.11), educational media (2.43), individual characteristics of the learner (2.39) and educational content (2.08), were ranked one to four. The components of each factor were also ranked, among which computer literacy and experience and web knowledge were (8.52) at the highest level and appropriateness of educational content with occupational needs (2.38) were at the lowest level. The study findings indicate that teachers prefer electronic in-service education to other modes of teaching and learning because it is less time-consuming and cheaper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-learning
 • Personal characteristics
 • Media educational
 • Environmental and Educational content
 1. الف- اندرسون، ت. و گریسون، دی. آر (2003). یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد. (1384). تهران: انتشارات علوم و فنون،.

  ب- الهی، ش.، کنعانی، ف. و شایان، ع. (1390)، طراحی چارچوبی برای عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 60، 59-80

  پ- بهشتی، زهرا (1383). «بررسی نقش آموزش الکترونیکی در حل مشکلات آموزش‌های سنتی و استفاده از آن برای همگانی کردن امر تعلیم و تربیت در ایران». تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مجموعه مقالات دومین همایش آموزش الکترونیکی.

  ت-  سپهری، ناصر (1389). تأثیر موانع توسعه آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت فرهنگیان آموزش‌وپرورش شهرستان‌های تهران از دیدگاه مدرسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ساوه: دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

  ث- رمضان پور، انسیه (1394)، یادگیری الکترونیکی (الگوها)، تهران: زبان امروز.

  ج- خشنودی فر، مهرنوش و فاضلیان، پورانداخت و فرج الهی ،مهران (1393)،یادگیری الکترونیکی مقدمه ای بر مبانی تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات آوای نور

  چ- ذوفن، شهناز (1393). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

  ح- فردانش، هاشم (1382). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. (ویرایش دوم) تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

  خ-  نجفی، م و مردانی و لندانی، ز.، (1386)، «تجارب آموزش الکترونیکی در ایران و جهان»، ماهنامه تدبیر، شماره 187.

  د- خراسانی، اباصلت؛ عبدالملکی جمال و زاهدی حسین (1390). عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی بر مبنای مدل پذیرش فناوری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. دوره 11. شماره 6.

  ذ- زارعی زوارکی، اسماعیل (1387). سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی، سومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی. تهران: دانشگاه خواجه نصیر طوسی.

  ر- سالاری، محمدمهدی و یغمایی ، فریده و مهدی زاده ، سودابه (1388)، عوامل مرتبط بر پذیرش آموزش الکترونیک. مجله راهبردهای آموزش. دوره 2. شماره 3: ص 13.

  ز- صداقت، م و ع کاشیان (مهر 1385). اهمیت آموزش الکترونیکی در جامعه دانایی محور، هفته‌نامه بزرگراه فناوری. شماره 7: ص 11.

  1. ژ- نایدو، سام (1390). یادگیری الکترونیکی. مترجمان: سعید صفایی موحد و هدیه محبت. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

  س- عبادی، رحیم (1382). فناوری اطلاعات و آموزش‌وپرورش، تهران: چاپ محرر.

  ش- کری، باب و ایساکسون، جانی (1996). قدرت اینترنت در یادگیری، ترجمه گروهی، زیر نظر رحیم عبادی، (1385)، تهران: موسسه توسعه فناوری اطلاعات آموزش مدارس هوشمند، چاپ عروج.

  ص- کلارک، روت کالوین (1385)، مفاهیم و تئوری‌ها در آموزش الکترونیکی، ترجمه خسرو مهدی پورعطایی. تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران.

  ض- گانیه، آر. ام میلز ، رابرت (1373). رد شرایط یادگیری و نظریه آموزش، ترجمه جعفر نجفی زند، تهران: رشد.

  ط- مرکز اسناد و مدارک علمی سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران (1384)، پیش‌نویس سند راهبردی مدارس هوشمند، بیانه توسعه.

  ظ- مومنی ، م. (1388). مباحث نوین در تحقیق در عملیات، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  ع- رضوی، سید عباس (1386). مباحث نوین در فناوری آموزشی. اهواز: دانشگاه شهید چمران

  غ- رضوی، سید عباس (1384). یادگیری الکترونیکی. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، دوره‌ی بیست و یکم، شماره‌ی 1، ص 10-8.

  1. ف- جیمز، استوور (1375). تکنولوژی اطلاعات در جهان سوم. (ترجمه رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده) تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
  2. ق- ذوفن، شهناز و خسرو لطفی پور (1380). رسانه‌های آموزشی برای کلاس درس. تهران: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش برنامه‌ریزی آموزشی.
  3. ک- اکبرزاده، مریم، (1391). آموزش مجازی چالش ها و راه کارها .تهران: انتشارات مهدی رضای

   

  1- Bartley, S. J., & Golek, J. H. (2004). Evaluating the Cost Effectiveness of Online and Face-to-Face. Instruction. Educational Technology & Society, 7(4), 167-175. ‏

   

   2- Cantoni, V., Cellario, M., & Porta, M. (2004). Perspectives and challenges in e-learning: towards natural interaction paradigms. Journal of Visual Languages & Computing, 15(5), 333-345.

   

  3-Garrison, D. R & Anderson, T. (2003). E- learning in the 21 st century.A framework fork for research and practice.

                                                                                                                             

  4-Lim, H., Lee, S. G., & Nam, K. (2007). Validating E-learning factors affecting training effectiveness. International Journal of Information Management, 27(1), 22-35.

  6- Lee  T.,& Lee,J (2006) . Quality assurance of web based e-learning for statistical education . COMPSTAT: Proceedings in computational statistics: 17th symposium , Rome.

  5- Nichols, A. J. (2008). An empirical assessment of attitude toward computers, motivation, perceived satisfaction from the e-learning system, and previous academic performance and their contribution to persistence of college student athletes enrolled in e-learning courses (Doctoral dissertation, Nova Southeastern University).

   

  6- Sánchez-Franco, M. J., Martínez-López, F. J., & Martín-Velicia, F. A. (2009). Exploring the impact of individualism and uncertainty avoidance in Web-based electronic learning: An empirical analysis in European higher education. Computers & Education, 52(3), 588-598.

                                                                                                  ‏

  7- Wang, Y. S. (2003). Assessment of learner satisfaction with asynchronous electronic learning systems. Information & Management, 41(1), 75-86.

                                       

  8- Shee, D. Y., & Wang, Y. S. (2008). Multi-criteria evaluation of the web-based e-learning system: A methodology based on learner satisfaction and its applications. Computers & Education, 50(3), 894-905.

   

  9- Slade, P. G. (Ed.). (2013). Electrical contacts: principles and applications. CRC Press. 10- Addison, R, (2003).performance Technology Laandscape. Performance Improvement. VO2,NO 2, PP.13-16

   

  11- Jones, V. E. (2004). Comparison of electronic-learning and classroom solutions for executive development. A Dissertation for the Degree Doctor of Management in Organizational Leadership, University of Phoenix.

             

  12- Lee, B. C., Yoon, J. O., & Lee, I. (2009). Learners’ acceptance of e-learning in South Korea: Theories and results. Computers & Education, 53(4), 1320-1329.

   

  13- Li, Q., Lau, R. W., Wah, B. W., Ashman, H., Leung, E. W., Li, F., & Lee, V. (2009). Guest Editors' Introduction: Emerging Internet Technologies for E-Learning. IEEE Internet Computing, 13(4), 11-17.

   

  14- Fang, L. (2007). Perceiving the Useful, Enjoyable and Effective: A case study of the e‐learning experience of tertiary students in Singapore.Educational Media International, 44(3), 237-253.

   

  15- Kitsantas, A., & Chow, A. (2007). College students’ perceived threat and preference for seeking help in traditional, distributed, and distance learning environments. Computers & Education, 48(3), 383-395.

                                                  

  16- Ozkan, S., & Koseler, R. (2009). Multi-dimensional students’ evaluation of e-learning systems in the higher education context: An empirical investigation.Computers & Education, 53(4), 1285-1296.

   

  17- Liaw, S.& Huang S. (2008). Investigating students’ perceived satisfaction, behavioral intention, and effectiveness of e-learning: A case study of the Blackboard system. Computers & Education, 51(2), 864-873.