تعداد مشاهده مقاله

98,372

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

86,942

نسبت مشاهده بر مقاله

1157.32

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1022.85

تعداد مقالات ارسال شده

355

تعداد مقالات رد شده

162

درصد عدم پذیرش

46

تعداد مقالات پذیرفته شده

67

درصد پذیرش

19

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران عزیز می رساند مجله فناوری آموزش و یادگیری با مشارکت انجمن فناوری آموزشی ایران منتشر می گردد.

دبیر مجله

شماره جاری: دوره 4، شماره 14، فروردین 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی