نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مأمور آموزشی دانشگاه فرهنگیان، کردستان، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر چندرسانه‏ای تعاملی بر سواد قرآنی و انگیزش تحصیلی در درس قرآن صورت گرفته است. روش پژوهش شبه‏آزمایشی، با طرح پژوهش پیش‏آزمون-پس‏آزمون دوگروهی بود. جامعه آماری پژوهش دانش‏آموزان پسر سوم متوسطه شهر ایلام در سال تحصیل 94-1393 بودند و از این جامعه با روش تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای تعداد دو کلاس 30 نفره انتخاب و یک کلاس به‏عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به‏عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. در این پژوهش گروه آزمایش با چندرسانه‏ای تعاملی محقق ساخته و گروه کنترل با روش سنتی همراه با نوار صوتی آموزش دیدند. به‏منظور سنجش آزمودنی‏ها، آزمون سواد قرآنی محقق‏ساخته با ضریب پایایی 81/0 و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر با ضریب پایایی 77/0 مورداستفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی ابزارها نیز توسط متخصصین حوزه علوم قرآنی و علوم تربیتی تأیید گردید. پس از جمع‏آوری داده‏ها، در تجزیه‏وتحلیل آن‏ها از شاخص‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده شد. نتایج نشان داد نمرات درکِ معانی و تدبرِ قرآن در گروه آزمایش افزایش داشته و تفاوت دو گروه معنادار بود، ولی تفاوتی در نمرات روخوانی قرآن دانش‏آموزان دو گروه دیده نشد. همچنین یافته‏ها نشان داد که میزان انگیزش تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به‏طور معناداری افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interactive Multimedia, Quran Literacy and Academic motivation

نویسندگان [English]

  • azad allah karami 1
  • hojat amiri 2
  • Ehsan Toofaninejad 3

3 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the impact of Interactive Multimedia on Quranic Literacy and Academic motivation in Quran lessons. This research is an applicative kind of research and in order to reach the goal we have used semi-experimental method of research with two group. The population involved all the third grade student of Ilam town studing educational year of 1392-1393. To select sample, multistage cluster method was used, The two classes were selected, Students in one class were selected as experiment group And others were used as control group. In this study, the experimental group were trained with researcher-made interactive Multimedia and control group were trained with traditioanl method. Data collection tools were researcher-made Quran Literacy test and Harter's classroom affect and motivational scale. Data were analyzed by descriptive statistic including mean and standard deviation and also inferential statistic including MANOVA, Covariance analysis test and SPSS program. Results showed that scores in the experimental group increased in understanding of the meaning and contemplation of the Quran and the difference with contorol group is significant, But the difference in Literal reading was not significant. Also The findings showed that the Academic motivation of the experimental group compared with the control group was significantly increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Instructiona multimedia
  • Quranic Literacy
  • Accademic Motivation
احمدی، مسعود، فلاح، وحید و میرزاخانی، سمانه. (1390). مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه‏ای تعاملی با چندرسانه‏ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش‏آموزان ابتدایی. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(4)، 117-129.
اشراقی، مهدی. (1388) تحلیل و ارزشیابی سی‏دی‏های چندرسانه‏ای آموزش قرآن بر اساس استانداردهای طراحی تولید چندرسانه‏ای‏های آموزشی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
الله کرمی، آزاد. (1392). مقایسه یادگیری تلفیقی و آموزش حضوری بر خلاقیت و تفکر انتقادی دانش‏آموزان پایه دوم متوسطه شهرستان قدس. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
بحرانی، محمود. (1388). بررسی روایی و پایایی مقیاس تحصیلی هارتر. مطالعات روان‏شناختی، 5(1)، 51-72.
پناهی، حسین و موسوی‏پور، سعید. (1395) تأثیر آموزش چندرسانه‏ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‏آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی. فصلنامه فناوری آموزش، 11(1)، 49-57.
جعفری‏فر، زهره و نقی‏زاده، زهرا. (1396) شناسایی و تحلیل خلأهای موجود در پژوهش‏‏های انجام‏شده در زمینه آموزش ‏قرآن. دوفصلنامه پژوهش‏های میان‏رشته‏ای قرآن کریم، 8(2)، 47-70
زمانی، بی‏بی عشرت، سعیدی، ذوالفقار و عابدی، احمد. (1390). اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه‏ای بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان. رویکردهای نوین آموزشی، 6(2)، 1-22.
سعیدی رضوانی، محمود، پرتو، مسلم و سرشور خراسانی، غلام عباس. (1388). ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی. فصلنامه نوآوری آموزشی، 31(8)، 8-37.
سیف، علی‏اکبر. (1395). روان‏شناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
فرجی، نسیم و کریمی ثانی، پرویز. (1395) تأثیر چندرسانه‏ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش‏آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر. فصلنامه روان‏شناسی تربیتی. 7(13)، 13-27.
مایر، ریچارد و کلارک، روت کالوین. (1393) یادگیری الکترونیکی و علم آموزش. ترجمه خدیجه علی‏آبادی و همکاران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
محمد علی‏نژاد عمران، روح‏الله. (1394). تدبر در فهم قرآن. فصلنامه سراج منیر. 6(20). 150-173.
موسی رمضانی، سونیا. (1390). تأثیر آموزش چندرسانه‏ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش‏آموزان از راه دور. فناوری آموزش، 6(1)، 45-57.
میرزا محمدی، محمدحسن، افشار، عبدالله، شاهرضائی، سید رسول و قبادی، محترم. (1392). ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 89/1388. فصلنامه نوآوری آموزشی، 45(12)، 23-44.
نباتی، رضا و وکیل، مسعود. (1396). هدف آموزش‏وپرورش از آموزش قرآن چیست؟ مجله رشد جوانه، 55، 48-54.
نقیه، مجید. (1382). کاربرد شیوه‏های فعال و جدید تدریس در آموزش قرآن. مجله کوثر، 10، 77-81.
وطنی، اسدالله. (1382). چند تجربه در جذب دانش‏آموزان به آموزش قرآن کریم. رشد آموزش قرآن، 3، 51-53.
وکیل، مسعود. (1381). نگاهی به برنامه جدید آموزش قرآن کریم در آموزش‏وپرورش ایران. رشد آموزش قرآن، 1.
وکیل، مسعود. (1389). سواد قرآنی. ویژه‏نامه رشد آموزش قرآن، 16(2)، 36-45.
References
Anas, N., Ariff, M. I. M., Ghazali, Z. M., & Yaacob, Z. (2018). Development model of digital Quran based on technology Acceptance in learning performance. Journal of Fundamental and Applied Sciences10(6S), 2391-2401.
Aziz, A. A., Ibrahim, M. A., Shaker, M. H., & Nor, A. M. (2016). Teaching Technique of Islamic Studies in Higher Learning Institutions for Non-Arabic Speakers: Experience of Faculty of Quranic and Sunnah Studies and Tamhidi Centre, Universiti Sains Islam Malaysia. Universal Journal of Educational Research4(4), 755-760.
bin Mohamad, R., Muninday, B., & Govindasamy, M. (2010). Testing the Effects of Interactive Courseware Template for the Learning of History among Form One Students. Online Submission7(10), 106-113.
Bradley C., Haynes R. & Boyle T. (2008) Designing multimedia learning objects for PDAs. International Journal of Mobile Learning and Organisations, 2(3), 237 – 249.
Brozo, W. G. (2018). Literacy Achievement and Motivation Reconsidered: Linking Home and School Literate Practices for Struggling Adolescent Males. In Reading Achievement and Motivation in Boys and Girls (pp. 185-200). Springer, Cham.
Collins, A., & Halverson, R. (2018). Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America. Teachers College Press.
da Silva, C. W., & Correia, N. (2017, September). Analysis of Interactive Multimedia Features in Scientific Publication Platforms. In International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (pp. 525-530). Springer, Cham.
Ferdig, R. E., Pytash, K. E., Kosko, K. W., Memis, R., Ryan, K., & Dunlosky, J. (2017). The impact of eWriters on literacy motivation, self-efficacy, and the real-virtual-relationships between parents and teachers. Journal of Interactive Learning Research28(4), 341-357.
Maimun, L., Yulizar, B., Rosseni, D., Hamdan, G., Maslawati, M., & Sabariah, S. (2011). Challenges Faced by Teachers in Teaching Qur’anic Tarannum. World Applied Sciences Journal, 14, 40-43.
Marina, I., Norizan, M. D., Suzana, A., & Aida, A. R. (2011). Engaging Learners to Learn Tajweed through Active Participation in Multimedia Application (TaLA). Proc. of Int. Conf. on Advances in Computing, Control, and Telecommunication Technologies, 88-91.
Massoud Hammza, O. I., Ali Daw, D. A,. & Faryadi, Q. (2013). Using Multimedia Instructional Design to Teach the Holy-Quran: A Critical Review. International Journal of Humanities and Social Science, 3(6), 37- 45.
Nozari, A. Y., & Siamian, H. (2015). The effect of applying podcast multimedia teaching system on motivational achievement and learning among the boy students. Acta Informatica Medica23(1), 29-32.
Park, S., & Braud, A. (2017). The Effects of Multimedia Content Design Modalities on Students’ Motivation and Achievement in History. Computers in the Schools34(4), 236-252.
Razak, Z., Ibrahim, N. J., & Idna Idris, M. (2008). Quranic Verse Recitation Recognition Module for Support in J-QAF Learning: A Review. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), 8(8), 207-216.
Reis, R. C. D., Isotani, S., Rodriguez, C. L., Lyra, K. T., Jaques, P. A., & Bittencourt, I. I. (2018). Affective states in computer-supported collaborative learning: Studying the past to drive the future. Computers & Education120, 29-50.
Sardan, N, A & Rias, R, M. (2013). M-Tajweed: A Mobile Courseware to Assist in Tajweed Learning. International Journal on Islamic Applications in Computer Science And Technology, 1(3), 1-8.
Silverman, R., Kim, Y. S., Hartranft, A., Nunn, S., & McNeish, D. (2017). Effects of a multimedia enhanced reading buddies program on kindergarten and Grade 4 vocabulary and comprehension. The Journal of Educational Research110(4), 391-404.
Tabbal, H., El Falou, W., & Monla, B. (2006). Analysis and imple-mentation of a Quranic verses delimitation system in audio files using speech recognition techniques. Paper presented at the Proceeding of the IEEE Conference of 2nd Information and Communi-cation Technologies, Malaysia.
Takacs, Z. K., Swart, E. K., & Bus, A. G. (2015). Benefits and pitfalls of multimedia and interactive features in technology-enhanced storybooks: A meta-analysis. Review of educational research, 85(4), 698-739.
Wu, T. J., & Tai, Y. N. (2016). Effects of Multimedia Information Technology Integrated Multi-Sensory Instruction on Students' Learning Motivation and Outcome. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education12(4), 1065-1074.
Yu, K., Tang, H., Gong, R., Dong, J., & Hu, S. (2018). Effects of the Application of Multimedia to Library Use Education on Learning Motivation and Learning Satisfaction. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education14(7), 2987-2994.
Zayed, T. M. (2017). The Role of Reading Motivation And Interest In Reading Engagement Of Quranic Exegesis Readers. O-JIE: Online Journal of Islamic Education3(1), 1-13.