نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارت‌های اجتماعی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش، یک پژوهش هبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران110 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی بودند که به روش خوشه‌ای نمونه‌‌گیری شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته شبکه اجتماعی و پرسشنامه مهارت ‌اجتماعی ماتسون بود؛ که روایی شبکه اجتماعی توسط چند تن از کارشناسان خبره علوم ارتباطات سنجیده شد و پایایی آن 78 % بدست آمد. روایی پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون توسط چند تن از کارشناسان سنجیده شد و همچنین پایایی آن 83 % به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی: آزمون آماری همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استاندارد به شیوه هم‌زمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین مهارت اجتماعی دانشجویان و استفاده از شبکه‌های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between using social network and social skills of students

نویسندگان [English]

  • zahra Hosseini 1
  • zahra Hosseini 2

1 دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between using social networks and students' social skills. This research in terms of nature, practical and in terms of method, is a correlation research. The checking population in this research consisted of all postgraduate students of educational technology in the Faculty of Psychology and Educational Sciences of South Tehran Azad University, who were studying in the academic year 2013-2014. The sample size in this study, using Cochran formula, 110 postgraduate students of educational technology were selected by cluster sampling. Data collection tool, the researcher-made social network questionnaire and the Matson Social Skills Questionnaire were validated by several experts in the field of communication science and reliability was 78%. The validity of the Matson Social Skills Questionnaire was evaluated by several experts and also its reliability was 83%. For data analysis, descriptive and inferential analysis, Pearson correlation coefficient and standard multivariate regression analysis simultaneously were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • social skill
  • figurative space
احمدنیا، ش. (1392). بررسی جامعه‌شناختی تأثیرات شبکه­های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی، همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده فناوری اطلاعات.
اسکندری پور، ا. (1391). شبکه نگاری کاربران ایرانی شبکه­های اجتماعی اینترنتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده صداوسیما.
اسلامی، م. (1391). بررسیشبکه‌هایاجتماعیوتأثیراتآن‌هابرابعادمختلفزندگی. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. دانشگاه تهران.
باستانی، س. (1382). جزوه درس تحلیل شبکه در جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا.
حسینی، ب. افراسیابی، م. (1391). شبکه­های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان، مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1، ص 31-62.
درود، س. م. (1388). ماکسیمم‌سازی انتشار تأثیرات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
دهستانی، م. (1387). مهارت های زندگی (4). چاپ اول، تهران: جیحون.
رضانیا، آ. (1389). اینترنت و حوزه عمومی، مطالعه موردی تحلیل سایت گفتمان، برگرفته از سایت موسسه تحقیقاتی همشهری به آدرس: WWW.HCCMR.COM.
زنجانی زاده، ه. جوادی، ع.م. (1384). "بررسی تأثیرات اینترنت بر ارزش­های خانواده در بین دانش­آموزان دبیرستان ناحیه 3 مشهد". مجله روانشناسی ایران، دوره ششم، ش 2، ص 128_146.
سیدعلوی،م.، نقیب السادات، ر. (1391). حوزه عمومی در فضای مجازی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره: 109-151.
عدلی پور، ص.، یزدخواستی، ب.، کیخائی، ا. (1392). حوزه عمومی و گفتگو در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، مطالعات فرهنگ_ ارتباطات، سال چهارم، شماره 21: 81-101.
عقیلی و.، جعفری، ع. (1392). بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکه‌های اجتماعی، همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده فناوری اطلاعات،
فیضی، ا. (1384). سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش‌آموزان 18 ـ 12 ساله شهر تهران، تهران:‌ پژوهشگاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات.
قربان نیا، ن. (1391). تبیین سازگاری دانش آموزان برحسب دانش، نگرش و رفتار آن­ها نسبت به شبکه­های اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی . دانشگاه آزاد واحد چالوس.
محسنی، ح. (1386). فن­آوری اطلاعات. تهران: انتشارات کتابدار.
مهرابی زاده، م.، تقوی، ف.، عطاری، ی. (1388). تأثیر آموزشجرات ورزی بر مهارت­های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر، مجله علوم رفتاری، تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 3، شماره 64، 1.
ناظری، خ. (1387). بررسی میزان تفاوت معیارهای دوست‌یابی نوجوانان در فضای مجازی و غیرمجازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: definition, history, and scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13 (1), pp: 210-230.
Elliottn, S.; & Gersham, M. (2005). Social skills intervention for children, behavior Modification. 17(3): 287-313.
Engelberg, E.; & Sjoberg, L. (2004). Emotional. Intelligence, Affect intensity and social adjustment. Journal of Personality and Individual Differences. 37(1):533- 542.
Joinson, Adam, N. (2008). "Looking at, looking up or keeping up with people Motives use of Facebook". In: Proceedings of CHI ‘08. ACM, New York, NY, pp. 1027– 1036, people.bath.ac.uk/aj266/pubs_pdf/1149-joinson.pdf.
Karavidas, M. (2004). The effect of computers on older adult users, computer in human behavior.
Kraut, R., Kiesler, S., & Boniva, B. (2010). Internet Paradom Revisited, Journal of Social Issues.
Lee, W., & Eddiec, C., Kuo, C. (2002). Internet and displacement effect children’s media use and activities in Singapore”, journal of computer mediated communication, vole 7, no.2.
Leen, S., Tessaiwe, w. (2002). Pathological gambling in eating disorders and psychoactive substance use disorders, comorbidity of addictive and psychiatric disorders. 2002; 89-102.
Lenhart, A., & Madden, M. (2007). "Teens, Privacy and Online Social Networks. Pew Internet and American Life Project", Washington, DC. Available:
Massari, L. (2010). “Analysis of My Space User Profiles”. Information systems Frontiers, 1-70.
Matson, J.L., Fee, V.E, Coe, D.A., & Smith, D. (2000). A Social Skills Program for Developmentally delayed Preschoolers. Journal of clinical child Psychology, 20(4).
Mesch, G.S. (2005). The internet and family. A study on Israel2005. Available at http//: www. Soc.haif.ac.
Morrison, M., Krugman, D. (2001). A look at mass and computer mediated technologies: understanding the role of television and computer in the home journal of broad casting electronic media. 45(1):164-135.
Slaby, T & Guara, T. (2003). Self -efficacy and personal goal setting. American
Education Research Journal, N, 29, 663-669.
Takhira, M., Ando, R & Skamoto, A. (2004). The effect of internet use on information literacy: A panel study with Japanese elementary school student. 7(4).pp. 419. Norfolk, VA: AACE.
Wickelyren, W. (2002). How to solve problem: Element of a Theory of Problems and Problem Solving. W.H. Freeman. Inc.