تعداد مشاهده مقاله

87,736

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

64,593

نسبت مشاهده بر مقاله

1057.06

نسبت دریافت فایل بر مقاله

778.23

تعداد مقالات ارسال شده

317

تعداد مقالات رد شده

152

درصد عدم پذیرش

48

تعداد مقالات پذیرفته شده

65

درصد پذیرش

21

ضمن تشکر از همراهی نویسندگان عزیز به اطلاع می رساند مجله با توجه به تغییر آئین نامه به طور رسمی شروع به فعالیت نموده است. 

شماره جاری: دوره 3، شماره 12، پاییز 1396 

2. چندرسانه ای تعاملی، سـواد قــرآنـی و انگیزش تحصیلی

صفحه 80-100

10.22054/jti.2020.1024.1029

آزاد الله کرمی؛ ججت امیری؛ احسان طوفانی نژاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2476-3861
شاپا الکترونیکی
2476-4256