تعداد مشاهده مقاله

89,644

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

67,625

نسبت مشاهده بر مقاله

1080.05

نسبت دریافت فایل بر مقاله

814.76

تعداد مقالات ارسال شده

323

تعداد مقالات رد شده

154

درصد عدم پذیرش

48

تعداد مقالات پذیرفته شده

65

درصد پذیرش

20

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران عزیز می رساند مجله فناوری آموزش و یادگیری با مشارکت انجمن فناوری آموزشی ایران منتشر می گردد.

دبیر مجله

شماره جاری: دوره 3، شماره 12، پاییز 1396 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2476-3861
شاپا الکترونیکی
2476-4256