ضمن تشکر از همراهی نویسندگان عزیز به اطلاع می رساند مجله با توجه به تغییر آئین نامه به طور رسمی شروع به فعالیت نموده است. 

شماره جاری: دوره 2، شماره 8، پاییز 1395 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2476-3861
شاپا الکترونیکی
2476-4256