فناوری آموزش و یادگیری (JTI) - فرایند پذیرش مقالات