شماره جاری: دوره 3، شماره 12، پاییز 1396 
2. چندرسانه ای تعاملی، سـواد قــرآنـی و انگیزش تحصیلی

صفحه 80-100

10.22054/jti.2020.1024.1029

آزاد الله کرمی؛ ججت امیری؛ احسان طوفانی نژاد