تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنتی بر مهارت های حل مسأله دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22054/jti.2020.7123.1111

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنتی بر مهارت های حل مسأله دانش آموزان، انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های غیرانتفاعی استان قم در سال تحصیلی 94-93 بودند. نمونه آماری از بین مدارس در دسترس انتخاب شد، سپس دو کلاس به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند. آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی اینترنتی در هفت جلسه به گروه آزمایش ارائه شد، در حالی که این آموزش ها به دانش-آموزان گروه گواه داده نشد. در این پژوهش از پرسشنامه سواد اطلاعاتی اینترنتی داورپناه و سیامک (1388) و پرسشنامه مهارت حل مسأله هپنر و پترسن (1982) استفاده شد. نتایج بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تحلیل واریانس مختلط بین-درون آزمودنی ها، یا همان طرح آنوای دو تکه مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، آموزش سواد اطلاعاتی اینترنتی در افزایش توانایی دانش آموزان در بکارگیری مهارت سواد اطلاعاتی اینترنتی اثربخش بوده است. علاوه بر این که نتایج این پژوهش نشان داد، آموزش سواد اطلاعاتی اینترنتی بر افزایش مهارت حل مسأله دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. همچنین این آموزش بر هر سه مؤلفه مهارت حل مسأله که شامل اعتماد به حل مسأله، گرایش به فعالیت های حل مسأله و کنترل رفتار و هیجانات حین حل مسأله است، اثر مثبت داشت.
کلمات کلیدی: آموزش سواد اطلاعاتی، اینترنت، مهارت حل مسأله

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Internet Information Literacy Education on Students’ Problem Solving Skills

نویسندگان [English]

  • Zohre Khalaj 1
  • Dariush Noroozi 2
1 دانشگاه آزاد تهران جنوب دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده [English]

This study was conducted with a main purpose: “Examine the effects of Internet information literacy education on students’ problem solving skills”. Research plan was a kind of quasi-experimented and pre-test design Quasi-experimental design. The population of this study consisted all girls in first grade of Qom private high schools in 2014-2015 academic year. The sample was selected among the accessible high schools, then two classes were selected as experimental and control groups randomly. Internet information literacy skills training were presented for experimental group in seven sessions, while the control group was not given this instruction. Davarpanah & Siamak Internet information literacy questionnaire (2009) and Heppner & Peterson problem solving skills questionnaire (1982) were used in this study. The results of the pre-test and post-test was used to compare and analyze using analysis of covariance and split-plot ANOVA design (SP ANOVA) between-within participants. The results of this research showed that internet information literacy instruction has been effective to increase students' ability to apply internet information literacy skills. Moreover, results of this research showed that internet information literacy instruction has positive effects on students' problem-solving skills. Also this instruction had positive effect on three factors of education in problem solving skills including problem-solving confidence, orientation activities, behaviors and emotions control during problem solving.
Keywords: Information Literacy, Internet, Problem Solving Skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • Internet
  • Problem Solving Skills