چندرسانه ای تعاملی، سـواد قــرآنـی و انگیزش تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان استان کردستان،ایران

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن دانشگاه ایلام

3 دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jti.2020.1024.1029

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی چند رسانه ای تعاملی بر سواد قرآنی و انگیزش تحصیلی در درس قرآن صورت گرفته است. روش پژوهش آزمایشی، با طرح پژوهش پیش آزمون _ پس آزمون دو گروهی بود. جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان پسر سوم متوسطه شهر ایلام در سال تحصیلی 93/1392 بودند و از این جامعه با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای تعداد دو کلاس 30 نفره انتخاب، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. در این پژوهش گروه آزمایش با چندرسانه ای تعاملی محقق ساخته و گروه کنترل با روش سنتی همراه با نوار صوتی آموزش دیدند. به منظور سنجش آزمودنی ها، آزمون سواد قرآنی محقق ساخته و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر مورد استفاده قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، در تجزیه و تحلیل آنها از شاخص های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد)، آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس چند متغیری) و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد نمرات درکِ معانی و تدبرِ قرآن در گروه آزمایش افزایش داشته و تفاوت دو گروه معنادار می باشد، ولی تفاوتی در نمرات روخوانی قرآن دانش آموزان دو گروه دیده نشد. همچنین یافته ها نشان داد که میزان انگیزش تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Multimedia, Quran Literacy and Academic motivation

نویسندگان [English]

  • azad allah karami 1
  • hojat amiri 2
  • Ehsan Toofaninejad 3
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the impact of Interactive Multimedia on Quranic Literacy and Academic motivation in Quran lessons. This research is an applicative kind of research and in order to reach the goal we have used semi-experimental method of research with two group. The population involved all the third grade student of Ilam town studing educational year of 1392-1393. To select sample, multistage cluster method was used, The two classes were selected, Students in one class were selected as experiment group And others were used as control group. In this study, the experimental group were trained with researcher-made interactive Multimedia and control group were trained with traditioanl method. Data collection tools were researcher-made Quran Literacy test and Harter's classroom affect and motivational scale. Data were analyzed by descriptive statistic including mean and standard deviation and also inferential statistic including MANOVA, Covariance analysis test and SPSS program. Results showed that scores in the experimental group increased in understanding of the meaning and contemplation of the Quran and the difference with contorol group is significant, But the difference in Literal reading was not significant. Also The findings showed that the Academic motivation of the experimental group compared with the control group was significantly increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Instructiona multimedia
  • Quranic Literacy
  • Accademic Motivation