رابطه پذیرش و استفاده از فناوری با یادگیری سیار در دانشجویان حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

10.22054/jti.2020.49597.1297

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه پذیرش و استفاده از فناوری توسعه‌یافته با یادگیری سیار در دانشجویان حسابداری است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آن را دانشجویان حسابداری مقاطع و دانشگاه‌های مختلف کشور است که 141 نفر با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش متغیرها نیز از پرسشنامه استاندارد فاگان (2019) پس از تائید روایی و پایایی استفاده‌ شد. همچنین، دوره زمانی موردمطالعه، سال تحصیلی 1397-1398 است. برای آزمون فرضیه‌ها نیز از تحلیل معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS، استفاده ‌شد. یافته‌ها نشان داد که بین پذیرش و استفاده از فناوری توسعه‌یافته و یادگیری سیار رابطه مثبت و معنادار (80 درصد) در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. سایر یافته‌ها نیز نشان داد که بین امید به تلاش و یادگیری سیار (67 درصد)، بین امید به عملکرد و یادگیری سیار (31 درصد)، بین تأثیرهای اجتماعی و یادگیری سیار (21 درصد)، بین انگیزه و یادگیری سیار (19 درصد)، بین انگیزه و امید به تلاش (71 درصد) و بین انگیزه و امید به عملکرد (73 درصد) رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. همچنین، اثر معنادار سن و جنس بر یادگیری نیز مشاهده نشد. باوجودآنکه پژوهش‌های آموزش حسابداری تاکنون چندان متمرکز بر پیاده‌سازی یادگیری سیار نبوده‌اند، استفاده از ابزارهای الکترونیکی شخصی از قبیل گوشی‌های هوشمند برای یادگیری روبه گسترش است و متناسب با نیازهای اجتماعی کنونی بوده که این مهم انگیزه دانشجویان و رضایت‌مندی نسبت به محتوای یادگیری را ارتقا می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Adoption and Use of Technology with Mobile Learning in Accounting Students

نویسندگان [English]

  • Alireza Momtazian 1
  • Hossein Rajabdorri 2
1 Ph.D. Candidate of Accounting in Shiraz university
2 Ph.D. Candidate of Accounting and Member of Young Researchers and Elite Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the relationship between adoption and use of technology (UTAUT) on M- learning in accounting students. This research is a descriptive- correlational study and the population is 141 students of accounting in Iran which was selected using simple random sampling. Fagan's (2019) standard questionnaire after validity and reliability was used to measure the variables. Also, the period studied is the academic year 2018-2019. Structural equation analysis and Smart PLS software were also used to test the hypotheses. Findings showed (in 95% confidence level) that there is a positive and significant relationship (80 %) between UTAUT and M- learning. Other Findings also found that between effort expectancy (EE) and M- learning is 67 percentage, between performance expectancy (PE) and M- learning is 31 percentage, between social influences and M- learning is 21 percentage, between motivation and M- learning is 19 percentage There was a significant positive relationship between motivation and EE is 71 percentage and motivation and PE is 73 percentage. Also, there was no significant effect of age and gender on M- learning. Although accounting education research has so far not focused on M- learning implementation, the use of personalized electronic tools such as smartphones for learning is expanding and tailored to current social needs, which enhances student motivation and satisfaction with learning content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • M-Learning
  • Accounting Students
  • Performance Expectancy
  • Effort Expectancy