تحلیل محتوای کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم از منظر مهارت‌های سواد اطلاعاتی مدل حل مسأله‌ی شش مهارت بزرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

10.22054/jti.2020.47586.1287

چکیده

این پژوهش به ارزشیابی کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم از منظر مهارت‌های سواد اطلاعاتی مدل حل مسأله-ی شش مهارت بزرگ پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، با توجه به نظرسنجی از معلمان پیمایشی و با توجه به تحلیل محتوا توصیفی بوده است. جامعه آماری محتوای کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم سال تحصیلی 97-96 و 332 نفر معلمان درس تفکر و سواد رسانه‌ای ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر کرج بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها فرمهای بررسی و پرسش‌نامه محقق ساخته بودند که روایی محتوایی آن‌ها توسط ده نفر از متخصصان موضوعی تأیید شد. پایایی فرم بررسی با استفاده از فرمول ویلیام اسکات 6/96 و پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ 78/0 برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها، از درصد فراوانی، میانگین ، برای بررسی توزیع نرمال داده‌ها آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌های پژوهش تحلیل محتوای کتاب نشان داد،: مهارت استفاده از اطلاعات دارای کمترین و مهارت ارزیابی دارای بیشترین امتیاز می‌باشد و به مهارت‌های توصیف مسأله تعریف کار و وظیفه؛ راهبردهای جستجوی اطلاعات؛ مکان‌یابی و دسترسی به اطلاعات اصلاً نپرداخته است. از دیدگاه معلمان به مهارت توصیف مسأله، تعریف کار و وظیفه کمترین و به مهارت ارزیابی به بیشترین میزان توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Tenth Grade Media literacy and Thought from the Perspective of six major problem solving information literacy skill

نویسنده [English]

  • nayereh shahmohammadi
faculty of organization for educational research and planning
چکیده [English]

This research was content analysis of the 10 grade media literacy and thought textbook from the perspective of six major problem solving information literacy skills .In this research content analysis and survey methods were used . The statistical population consisted of the content of the 10th grade thought and media literacy textbook in 2018 and 332 teachers of media literacy. The sample were thought text book and 180teachers whom were selected using Cochran formula and cluster sampling method. Data collection tools were two researcher made tools : a checklist and a questionnaire whose content validity was confirmed by ten subject specialists and their reliability were estimated by William Scott's formula (96.66) and Cronbach's alpha (0.78). For data analysis, frequency percentage, mean, Kolmogorov-Smirnov test and one-sample t-test were used. The findings showed: The use of information had the lowest score and the evaluation skills had the highest score . In the text book , to the ability to describe the task and task definitions; information search strategies; locating and accessing information was not paid attention at all. From the teachers' point of view, the task of describing the problem and defining the task has been given the least attention, and the skill of evaluation has given the most attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Thinking and Media Literacy Book
  • Tenth Grade
  • Information Literacy Skills
  • Problem Solving Model of the Big Six