دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 1-129 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

صفحه 1-3

10.22054/jti.2016.8432

داریوش نوروزی


6. ارزشیابی دوره‌های توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی عشایری

صفحه 77-94

10.22054/jti.2018.18548.1194

علی عسکر لجم اورک مرادی؛ غلام حسین رحیمی دوست؛ سکینه شاهی