دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)

تعداد مشاهده مقاله

103,054

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

92,040

نسبت مشاهده بر مقاله

1212.4

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1082.82

تعداد مقالات ارسال شده

359

تعداد مقالات رد شده

162

درصد عدم پذیرش

45

تعداد مقالات پذیرفته شده

67

درصد پذیرش

19

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند، مجله فناوری آموزش و یادگیری در دوره جدید فعالیت علمی خود با بهره گیری از تیم تخصصی ملی و بین المللی و با همکاری و مشارکت انجمن فناوری آموزشی ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد. لذا دعوت می گردد با ارسال مقالات علمی و پژوهشی خود ما را در این دوره از فعالیت مجله یاری نمائید.

دبیر علمی نشریه 

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای دانش آموزان و والدین آن ها بر اساس طبقه بندی پاتر(مورد مطالعه: شهر اردبیل)

علی جعفری

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jti.2020.43733.1270

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسه سواد رسانه ای دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه و والدین آنها در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است. گروه نخست دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها 19391 نفر می باشد و گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر چند رسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان

حسین اکبری احمدسرایی؛ حمید رضا مقامی؛ یوسف مهدوی نسب

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، صفحه 23-51

https://doi.org/10.22054/jti.2020.49991.1300

چکیده
  هدف این پژوهش تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه پنجم است. روش مورد استفاده از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش‌آموزان پسر پایه پنجم شهرستان قرچک که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه های انتخاب شده به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه میزان دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان

مریم رجبیان ده زیره؛ محمد رضا نیلی احمدآبادی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22054/jti.2020.50562.1308

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان می باشد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی می باشد که 100 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنتز پژوهی مؤلفه ‏های مؤثر بر کیفیت محیط‏های یادگیری

نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، صفحه 71-103

https://doi.org/10.22054/jti.2020.45197.1281

چکیده
  هدف این تحقیق، مطالعه نظام مند مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط های یادگیری است.. در این تحقیق، یک محیط یادگیری از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب می باشد. برای یافتن ویژگی ها و مؤلفه های محیط یادگیری، پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی الزام‏های اجرایی دوره‏های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام نور از منظر فنی و تکنولوژی

سکینه اشرفی؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، صفحه 105-131

https://doi.org/10.22054/jti.2020.50574.1310

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزام‌های اجرایی دوره‌های برخط آزاد انبوه(موک) در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی انجام گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی بود. مؤلفه‌های مورد استفاده بر اساس بررسی اسناد و مدارک و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی شدند. به منظور بررسی اسناد و مدارک و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
علل و زمینه های اعتیاد اینترنتی در بین دانش آموزان: ارائه یک نظریه مبنایی

مرجان آل بهبهانی؛ حسن مومنی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، صفحه 133-168

https://doi.org/10.22054/jti.2020.49109.1292

چکیده
  در چند دهه اخیر جهان شاهد فرصت‌های بی‌شمار اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بوده است اما، تهدیدات مدرن و متنوعی نیز مانند اعتیاد اینترنتی همگام آن رواج یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت تجربه دانش‌آموزان از اعتیاد اینترنتی است. روش پژوهش نیز کیفی و برای تحلیل داده‌ها از نظریه مبنایی استفاده شده است. از جامعه آماری با 25 دانش‌آموز ...  بیشتر

مدل‌سازی دانش کاربر به ‌منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی

ایوب درگی؛ حسن رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 111-136

https://doi.org/10.22054/jti.2014.227

چکیده
  در سال‌های اخیر از روش‌های داده‌کاوی به‌طور گسترده درزمینه‌ی یادگیری الکترونیکی استفاده‌شده است. درواقع محققین مختلف با استفاده از روش‌های داده‌کاوی سعی در شناخت هر چه بیشتر یادگیرندگان و درنتیجه ایجاد یادگیری تطبیقی داشته‌اند. در تحقیقات از ویژگی‌ها، عملکرد، سبک یادگیری و سبک‌شناختی یادگیرندگان استفاده‌شده است. این مقاله ...  بیشتر

تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان

اسماعیل زارعی زوارکی؛ زینب گرزین

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22054/jti.2014.223

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی تولیدشده مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر رشته طراحی معماری هنرستان‌های شهر قائم‌شهر در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل داده است. نمونه موردمطالعه به‌صورت هدفمند از مدارسی که دارای این رشته تحصیلی بودند به تعداد ...  بیشتر

اثربخشی برنامه پرورش خلاقیت به شیوه فعالیت‌های گروهی بازی محور بر مؤلفه‌های خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی

مریم سادات کیافر؛ سید محسن اصغری نکاح

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 61-83

https://doi.org/10.22054/jti.2014.225

چکیده
  پرورش خلاقیت کودکان همواره یکی از اهداف بنیادی در حوزه تعلیم و تربیت کودکان است، ازآنجاکه مبانی نظری و تجربی در حیطه خلاقیت مؤید قابل پرورش بودن خلاقیت است، لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه پرورش خلاقیت از طریق فعالیت‌های گروهی برافزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی انجام‌گرفته است. این پژوهش شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- ...  بیشتر

آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس عوامل انگیزشی و واسطه‏گری هیجان‏های تحصیلی

شهرام واحدی؛ سعید قره‌آغاجی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 85-109

https://doi.org/10.22054/jti.2014.226

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی الگوی مفروض راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس عوامل انگیزشی و واسطه‏گری هیجان‏های تحصیلی انجام شد. برای آزمون این الگو تعداد 395 نفر از دانش‌آموزان پسر نواحی پنج‌گانه تبریز به ‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه یادگیری خودتنظیم و هیجان‌های پیشرفت را تکمیل نمودند. ...  بیشتر

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه

فریده حمیدی؛ مجید مهدیه نجف آبادی؛ ثمانه نمازیان نجف آبادی

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1818

چکیده
  اهمال‌کاری تحصیلی یکی از موانع موفقیت تحصیلی و اهداف آموزشی است. با توجه به اینکه رایانه و اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است، از طرف دیگر خطرات جدیدی را به ارمغان آورده است؛ که یکی از این مخاطرات می‌تواند ایجاد اهمال‌کاری تحصیلی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در ...  بیشتر