تعداد مشاهده مقاله

86,939

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

74,974

نسبت مشاهده بر مقاله

1022.81

نسبت دریافت فایل بر مقاله

882.05

تعداد مقالات ارسال شده

343

تعداد مقالات رد شده

160

درصد عدم پذیرش

47

تعداد مقالات پذیرفته شده

73

درصد پذیرش

21

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران عزیز می رساند مجله فناوری آموزش و یادگیری با مشارکت انجمن فناوری آموزشی ایران منتشر می گردد.

دبیر مجله

شماره جاری: دوره 4، شماره 14، بهار 1397