تعداد مشاهده مقاله

87,853

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

75,813

نسبت مشاهده بر مقاله

1033.56

نسبت دریافت فایل بر مقاله

891.92

تعداد مقالات ارسال شده

343

تعداد مقالات رد شده

160

درصد عدم پذیرش

47

تعداد مقالات پذیرفته شده

74

درصد پذیرش

22

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران عزیز می رساند مجله فناوری آموزش و یادگیری با مشارکت انجمن فناوری آموزشی ایران منتشر می گردد.

دبیر مجله

شماره جاری: دوره 4، شماره 14، بهار 1397