تعداد مشاهده مقاله

85,306

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

72,988

نسبت مشاهده بر مقاله

1003.6

نسبت دریافت فایل بر مقاله

858.68

تعداد مقالات ارسال شده

340

تعداد مقالات رد شده

157

درصد عدم پذیرش

46

تعداد مقالات پذیرفته شده

73

درصد پذیرش

21

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران عزیز می رساند مجله فناوری آموزش و یادگیری با مشارکت انجمن فناوری آموزشی ایران منتشر می گردد.

دبیر مجله

شماره جاری: دوره 4، شماره 14، بهار 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2476-3861
شاپا الکترونیکی
2476-4256