تاثیر آموزش فلسفه به روش پژوهش مشارکتی بر کاهش باورهای غیرمنطقی دانش آموزان

لیلا فتحی ورنوسفادرانی؛ قدسی احقر

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، ، صفحه 53-62

https://doi.org/10.22054/jti.2020.15960.1180

چکیده
  تحقیقی نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است.هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش فلسفه به شیوه مشارکتی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان بوده است.جامعه ی مورد مطالعه : دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی تهران 94-93 بوده است.که از روش نمونه برداری چند مرحله ای تعداد50 نفر از دانش‌آموزانی که باورهای غیر منطقی ...  بیشتر