نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
حسین اسکندری  استادیار روانشناسی استادیار، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صلاح اسمعیلی گوجاری دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ذبیح اله اللهی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
علیرضا بادله استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مازندران، ایران
محسن باقری استادیار علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
علیرضا پیرخائفی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
مریم پورجمشیدی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سعید پور روستایی اردکانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه جعفرخانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد جمالدینی دانشجوی دکتری   دانشجوی دکتری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
حمیدرضا جنگی زهی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد حاتمی دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید سعید حسینی زاده آرانی دکتری جامعه شناسی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
حمید خادم مسجدی استادیار تکنولوژی آموزشی مدرس دانشگاه های فرهنگیان و پیام نور استان خوزستان، خوزستان، ایران
فریبا درتاج استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
فریبرز درتاج استاد روانشناسی عمومی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد سنجش و اندازه گیری استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حجت دهقان زاده دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مریم رجبیان ده زیره دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامحسین رحیمی دوست استادیار علوم تربیتی و روانشناسی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمدعلی  رستمی نژاد دانشیار علوم تربیتی و روانشناسی استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
سعید رضایی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عیسی رضایی استادیار    
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین زنگنه استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فرهاد سراجی دانشیار مطالعات برنامه درسی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
اسماعیل سعدی پور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد شاه علی زاده دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنائی استاد، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احسان طوفانی نژاد دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رها عابدی دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آمنه عالی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین عبدالهی      
نورعلی فرخی استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هاشم فردانش دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید عبدالله قاسم تبار استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نسرین محمدحسنی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
رحیم مرادی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
حسین مرادی مخلص استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
یوسف مهدوی نسب استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سونیا موسی رمضانی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اکبر مومنی راد استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
داریوش  نوروزی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منیژه هوشمندجا استادیار   استادیار، گروه، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران
مهدی  واحدی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login