نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
حسین اسکندری  استادیار روانشناسی استادیار، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ذبیح اله اللهی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
نرجس خاتون اویسی مربی تکنولوژی آموزشی مربی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا بادله استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مازندران، ایران
مریم پورجمشیدی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه جعفرخانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد حاتمی دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حجت دهقان زاده دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مریم رجبیان ده زیره دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شیرین رشیدی دانشیار فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشیار، گروه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن روشنیان رامین استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل زارعی زوارکی استاد تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احسان طوفانی نژاد دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حامد عباسی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نسرین محمدحسنی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
رحیم مرادی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
یوسف مهدوی نسب استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سونیا موسی رمضانی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اکبر مومنی راد استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
داریوش  نوروزی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی  واحدی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login