اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی) دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

www.ezaraii.com
ezaraiiyahoo.com
+98(21)44737618

سردبیر

دکتر داریوش نوروزی

تکنولوژی سیستم‌های آموزشی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

drdnoroozigmail.com

دبیر اجرایی

دکتر حمیدرضا مقامی

تکنولوژی آموزشی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی

hmaghamigmail.com
0000-0002-3820-0337

اعضای هیات تحریریه

آقای محمد حسن امیر تیموری

برنامه ریزی درسی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

mhrimagmail.com

دکتر جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

hatami52gmail.com

دکتر حسن رستگارپور

تعلیم و تربیت (تکنولوژی آموزشی) دانشیار، دانشگاه خوارزمی

h_rast1yahoo.com

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی) دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

www.ezaraii.com
ezaraiiyahoo.com
+98(21)44737618

دکتر بی بی عشرت زمانی

آموزش و پرورش دانشیار، دانشگاه اصفهان

bzamaniedu.ui.ac.ir

دکتر محمد سیفی

تکنولوژی سیستم‌های آموزشی استادیار، دانشگاه اراک

m-seifiaraku.ac.ir

دکتر خدیجه علی آبادی

روانشناسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

aliabadikhyahoo.com

دکتر هاشم فردانش

آموزش و پرورش دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

hfardaneshmodares.ac.ir

دکتر فرخنده مفیدی

آموزش و پرورش استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

far_mofidiyahoo.com

دکتر داریوش نوروزی

تکنولوژی سیستم‌های آموزشی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

drdnoroozigmail.com

دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی) دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

nili1339gmail.com

ویراستار

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی) دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

www.ezaraii.com
ezaraiiyahoo.com
+98(21)44737618

ویراستار انگلیسی

دکتر فاطمه جعفرخانی

تکنولوژی آموزشی استادیار

fatemehjafarkhanigmail.com

کارشناس نشریه

مریم رجبیان ده زیره

تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری

m.rajabiyan1393gmail.com
0000-0001-7167-8693