اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی) استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

ezaraiiyahoo.com

سردبیر

دکتر داریوش نوروزی

تکنولوژی سیستم‌های آموزشی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

drdnoroozigmail.com

دبیر اجرایی

دکتر حمیدرضا مقامی

تکنولوژی آموزشی استایار ، دانشگاه علامه طباطبائی

hmaghamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

hatami52gmail.com

دکتر حسن رستگارپور

تعلیم و تربیت (تکنولوژی آموزشی) دانشیار، دانشگاه خوارزمی

h_rast1yahoo.com

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی) استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

ezaraiiyahoo.com

دکتر بی بی عشرت زمانی

آموزش و پرورش استاد، دانشگاه اصفهان

bzamaniedu.ui.ac.ir


با  کمال تاسف و تأثر با خبر شدیم دکتر  زمانی، استاد پر تلاش و پیشکسوت رشته تکنولوژی آموزشی و عضو  علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان، دعوت حق را لبیک گفته است. این مصیبت بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی کشور تسلیت عرض میکنیم.گروه تکنولوژی آموزشی و هیات تحریریه مجله  

 

دکتر خدیجه علی آبادی

روانشناسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

aliabadikhyahoo.com

دکتر هاشم فردانش

آموزش و پرورش دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

hfardaneshmodares.ac.ir

دکتر فرخنده مفیدی

آموزش و پرورش استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

far_mofidiyahoo.com

دکتر سید رسول عمادی

تکنولوژی آموزشی دانشیار، دانشگاه شهید رجایی

emadisru.ac.ir

دکتر محمد علی رستمی نژاد

تکنولوژی آموزشی دانشیار، دانشگاه بیرجند

rostamiedugmail.com

دکتر داریوش نوروزی

تکنولوژی سیستم‌های آموزشی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

drdnoroozigmail.com

دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی) دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

nili1339gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر فاطمه جعفرخانی

تکنولوژی آموزشی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

fatemehjafarkhanigmail.com