نشریه فناوری آموزش و یادگیری یک نشریه دسترسی- آزاد، می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث فناوری مورد استفاده در امور آموزشی و یادگیری پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فناوری آموزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. این نشریه مطابق شیوه نامه دانشگاه برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی هزینه دریافت می کند.  

نشریه فناوری آموزش و یادگیریدر دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.