نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صلاح اسمعیلی گوجاری دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ذبیح اله اللهی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
مریم پورجمشیدی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید سعید حسینی زاده آرانی دکتری جامعه شناسی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
حجت دهقان زاده دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مریم رجبیان ده زیره دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدعلی  رستمی نژاد دانشیار علوم تربیتی و روانشناسی استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
حسین زنگنه استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سکینه شریفاتی دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احسان طوفانی نژاد دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حامد عباسی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رحیم مرادی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
یوسف مهدوی نسب استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اکبر مومنی راد استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مهدی  واحدی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا وحدانی اسدی استادیار مشاوره و راهنمایی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
login