مطالعه کاربست شبکه ‌های اجتماعی به‌ عنوان ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

2 استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر به ‌منظور بررسی تأثیر و نقش تلگرام به‌ عنوان یکی از شبکه‌ های اجتماعی و به‌ عنوان ابزاری مکمل در فرایند آموزش و همچنین مطالعه در خصوص امکان یا عدم امکان استفاده از آن به ‌عنوان یک ابزار مکمل در فرایند تدریس تدوین شده است. برای دستیابی به این هدف، چهار سؤال اصلی پژوهش در خصوص ویژگی ‌های تلگرام، نتایج کاربست، موانع کاربست آن و همچنین ارائه پیشنهاد‌های لازم برای استفاده بهتر از این ابزار در فرایند آموزش مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی تفسیری است. ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده و دفترچه خاطرات است. به‌ منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ های حاصل از این سه ابزار در پژوهش، از روش تحلیل مضامین استفاده شد و برای ابزار مشاهده علاوه بر تحلیل مضامین از تحلیل روایتی نیز استفاده شده است. قلمرو تحقیق دانشگاه‌ های تربیت مدرس و آزاد اسلامی تهران مرکز است و نمونه پژوهش نیز شامل 8 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و 11 نفر از دانشجویان مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز می‌ باشند که هر دو به‌ صورت هدفمند انتخاب شده ‌اند. طبق سؤالات پژوهش نتایج حاصل از سه ابزار پژوهش حاکی از آن است که تلگرام ظرفیت و قابلیت ‌های لازم جهت استفاده در محیط‌ های آموزشی را داراست اما نه به ‌تنهایی بلکه باید در راستای یک روش تدریس سنتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of social Networks as a Teaching Complementary Tool in Higher Education (Case study of Tarbiat Modarres University and Islamic Azad University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • seyed Atieh Sajjadi 1
  • Kourosh Fathi Vajargah 2
1 Student
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present paper is designed to examine the impact and role of Telegram as one of the social networks as a complementary tool in the teaching process as well as to study whether or not to use it as a complementary tool in the teaching process. To achieve this goal, four main research questions regarding the characteristics of the Telegram, the results of its application, the barriers to its application, as well as the suggestions for making better use of this tool in the training process are discussed. This is a qualitative and interpretive phenomenological research. Research tools include Semi-structured interview, Observation and Journal Writting. In order to analyze the data of these three tools in the research, Thematic analysis method was used and Narrative analysis was used in addition to Thematic analysis. The research area is the Islamic Azad University of Tarbiat Modares University and the sample consisted of 8 postgraduate students of Tarbiat Modarres University and 11 postgraduate students of Islamic Azad University of Tehran. According to the research questions, the results of the three research tools indicate that the Telegram has the capacity and capability to be used in educational settings, but not alone, but rather in a traditional teaching method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Telegram
  • Teaching Complementary Tool
  • Higher education
- آقا بابایی، ا. همتی، ر. (1395). پژوهش روایت، به‌مثابه یک روش تحقیق کیفی. مجله عیار پژوهش در علوم انسانی، سال 5، شماره 2، پیاپی 10، بهار و تابستان 1395. 43-69.
- ابوالحسنی، آ. (1394). بررسی و مقایسه تجربه طلاق در مردان و زنان مطلقه: معناها، بسترها، پیامدها و سازگاری پس از طلاق. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
- احمدی، ن. شمالی، ز. (1395). بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند آموزش شیمی. نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، دانشگاه زنجان، دوره 9، شهریور 1395.
- جعفری، ا. (1395). طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی. پایان نامه دکتری. رشته علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
- دلاور، ع. (1386). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
- دلاور، ع. (1392). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
- سرمد، ز. بازرگان، ع. حجازی، ز. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
- سلطانی فر، م. بخشی، ش. فرامرزیانی، س. (1392). بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتربر گرایش اعضا به این شبکه ها. فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره 4، زمستان 1392، صص 190_171.
- شهیدی، ف. ظریف صنایعی، ن. (1392). تعامل در یادگیری الکترونیکی. فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا). دوره 4، شماره 3، پاییز 1392.
- صائمی، ح. فتحی واجارگاه، ک. عطاران، م. فروغی ابری، ا. ع. (1393). طراحی الگوی برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و بهسازی اساتید. دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،
- عادل مهربان، م (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
- عبدالله زاده، ع. ا. (1392). مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره‌های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل. نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره 9. شماره 2. 81-62.
- کرسول، ج. د. (1389). روش های تحقیق تلفیقی. مترجمین: زارعی، عباس و نیازی، محسن. تهران: انتشارات سخنوران.
- گال، م. بورگ، و. گال، ج. (1384). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. مترجمان: نصر، احمدزاده و همکاران؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت) و دانشگاه شهید بهشتی.
- مرادی، ر. علی‌آبادی، خ. محمدی مهر، م. (1393). مبانی پداگوژیکی نظریه‌های تعامل در آموزش از راه دور: بررسی الگوی تعامل اندرسون در محیط‌های آموزش مبتنی بر وب. نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش. سال 3. شماره 1. تابستان 1393.
- نیک نشان، ش. نوروزی، ر. ع. نصراصفهانی، ا. ر. (1389). تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال 16، شماره 62، بهار 1389. 141-160.
- هومن، ح. ع. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت.
- Al-Rawahi.N.M & Al-Balushi.S.M (2015). The Effect of Reflective Science of Journal  Writing on Students’ Self-Regulated Learning Strategies. International Journal of Environmental & Science Education, 2015, V 10, N 3, PP: 367-379.
Al-rahmi, W. M., Othman, M. S., & Musa, M. A. (2014). The improvement of students' academic performance by using social media through collaborative learning in Malaysian higher education. Asian Social Science10(8), 210-221.
 - Al-Rahmi. W. M, Zeki. A. M (2016). “A Model of Using Social Media for Collaborative Learning to Enhance Learners’ Performance on Learning”. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences (2016). 29,PP: 526–535.Doi: 10.1016.‏
- Bank. Z, A, Tat. U (2014). Social Media and Its Effects on Individuals and Social Systems. Management, knowledge and Learning International Conference 2014. Journal of Knowledge and Learning for Quality of Life 25-27 June 2014. P: 1185.
- Hochikg E.Deborah (2010). Using journals to enhance learning in business classes. Journal of Instructional Pedagogies, v4 Oct 2010. ISSN: 1941-3394. PP: 18.
-Yazdi. M, Kafipour.R (2014). A Qualitative Study of Vocabulary Learning Strategies Applied by Iranian Undergraduate EFL Learners in Real Learning Setting. English Language Teaching; Vol. 7, No. 7; ISSN: 1916-4742. Doi: 10.5539.