بررسی کاربردپذیری زبان‌آموزی گونه‌مدار مبتنی بر فناوری در ارتقای توانش تربیتی زنان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه انگلیسی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

3 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
این پژوهش سه‌بعدی با هدف بررسی کاربردپذیری فناوری‌های نوین آموزشی در تقویت مهارت‌های درک خوانداری و نوشتاری زبان انگلیسی و توانش تربیتی زنان ایرانی انجام شد. با اتخاذ روی‌کرد میان‌رشته‌ای و روش نمونه‌گیری هدفمند، 196 نفر از دانشجویان زن ایرانی از حوزه‌ی پرستاری با سطح بسندگی متوسط انگلیسی انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی به دو گروه گواه و آزمایشی تقسیم شدند. با تلفیق گونه‌ی ادبی‌، مهارت‌های خواندار و نوشتار انگلیسی در قیاس با شیوه‌ی مرسوم یاددهی در یک دوره‌ی برخط در نیمسال دوم تحصیلی 1396-1397 آموزش داده شد. اطلاع از نگرش و درک آزمودنی‌ها به گونه مداری یاددهی-یادگیری مبتنی بر فناوری و ارزیابی تکوینی در کنار ارزیابی تلخیصی پیشرفت شکلی چندبعدی به پژوهش داد. تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌های گردآوری شده از تأثیر معنادار کاربرد فناوری آموزشی در تلفیق با گونه در پیشرفت مهارت‌های خوانداری و نوشتاری انگلیسی و توانش تربیتی زنان ایرانی خبر داد (000/0 Sig.= و 339/159t=). با تأیید کاربردپذیری شیوه‌های یاددهی-یادگیری مبتنی بر فناوری در سطوح آموزش عالی، هدایت نگاه میان‌رشته‌ای در عین گونه‌مداری برای ایجاد تعامل بین ذی‌نفعان حوزه‌ی یاددهی-یادگیری بدیهی به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Impact of Genre-Based mode of L2 English Instruction via Mobile on Iranian mothers' training ability

نویسندگان [English]

  • Goudarz Alibakhshi 1
  • Saeed Khazaie 2
  • Mohammad Javad Mohammadi 3
1 َAssistant Professor, Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor, Medical University of Isfahan (MUI)
3 PhD Candidate, Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

Regarding to the social importance of family, its context has important effect on the development of children. For that reason, this study endeavors to see to what extent enhancing mothers' international literacy has important effect on their educational ability. To that end, 182 Iranian mothers were selected to be taught English L2 contents. They were randomly divided into two groups. Regarding the relationship between the level of mothers' literacy and their social behavior, the first group was taught through conventional method of teaching and the second group was taught through application of genre-based instruction (GBI) via cellphone. In addition to the formative assessment of the participants, pre-research and post-research questionnaires were conducted. Analysis of the results revealed that GBI method of teaching L2 through the medium of cellphone had important impact on promoting the international literacy of Iranian mothers, which in turn paved the way for boosting their educational ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genre-based instruction
  • training
  • Iranian mothers' English knowledge
  • Learning English as the international language
  • Mobile technology
پورنقاش تهرانی، س. (1393). متون روانشناسی بالینی به زبان انگلیسی. تهران: انشارات دانشگاه تهران.
سیدمحمدی، ی. (1397). روانشناسی عمومی. تهران: انتشارات ارسباران.
Bajpai, S. (2013). Impact of game-based learning on education. Edtechreview. Retrieved from http://edtechreview.in/index.php/news/trends-insight/399-game-based-learning-impacting-education
Belland, B. R. (2012). The role of construct definition in the creation of formative assessments in game-based learning. In D. Ifenthaler, D. Eseryel, & X. Ge (Eds.), Assessment in game-based learning (pp. 29-42). London: Springer.
Chen, Q. (2019). Theme-Rheme structure in Chinese doctoral students' research writing ---- From the first draft to the published paper. Journal of English for Academic Purposes, 37, 154-167.
Coe, N., & Fowler, W. S. (1976). Nelson English language tests. London: Butler and Tanner Ltd.
Cumming, A., Lai, C., & Cho, H. (2016). Students' writing from sources for academic purposes: A synthesis of recent research. Journal of English for Academic Purposes, 23(1), 47-58.
Dunnigan, M. (2014). Why learning foreign languages is a 'crucial' skill. E-classroom news, 1-4.
Facer, K. (2011). Learning futures. New York, NY: Routledge.
Gallagher, M., &  Centre for Research in Digital Education, University of Edinburgh, Edinburgh, UKKnox, J. (2019). Centre for Research  Global technologies, local practices. Learning, Media and Technology, 3, 225-234.
Han, J., & Hiver, P. (2018). Genre-based L2 writing instruction and writing-specific psychological factors: The dynamics of change. Journal of Second Language Writing, 40, 44-59.
Hermansson, C., Jonsson, B., Levlin, M. Lindhé, A., Lundgren, B., & Shaswar, A. N. (2019). The (non)effect of joint construction in a genre-based approach to teaching writing. The Journal of Educational Research, 112(4), 483-494.
Hudson, R. A. (1996). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Jalilifar, A., & Golkar Musavi, Z. (2016). Genre analysis and genre-mixing across various realizations of academic book introductions in applied linguistics. JTLS, 35(1), 111-138.
Jason, M., & Fischetti, J. (2019). Compulsory schooling was a 21st century invention? Weak signals from a systematic review of the literature. International Journal of Educational Research, 95, 212-226.
Kang, J. (2016). A functional approach to the status of theme and textual development. Theory and Practice in Language Studies, 6(5), 1053-1059.
Kessler, G. (2018). Technology and the future of language teaching. Foreign Language Annals, 51(1), 205-218.
November, A. (2014). Why foreign languages are a 'crucial' skill. Technology News & Innovation in K-12 Education, 17(4), 21-23.
Shokrpour, N., Torabi, R., & Khazaie, S. (2019, January). Tiered or nonontiered coaching: Exploring the applicability of differentiated instruction in AR-m-game-supported flipped classrooms of EMP reading comprehension skills. Paper presented at the Fifth International Conference on Language, Discourse, and Pragmatics, Ahvaz, Iran. Abstract retrieved from http://ldpconf.com
Tuan, L. T. (2011). Teaching writing through genre-based approach. Theory and Practice in Language Studies, 1(11), 1471-1478.
Wilska, T. A. (2003). Mobile phone use as part of young people's consumption styles. Journal of Consumer Policy, 26, 441-463.