نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.( نویسنده مسئول).

2 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی شهر اردبیل بوده است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل  تمامی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اردبیل در سال 1396 بود. که تعداد آن‌ها برابر 7000 نفر  براورد گردیده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر 364 نفر به دست آمد که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیر 56/0 است. همچنین نتایج نشان داد که بین ابراز صحیح افکار و احساسات، مهارت خوب گوش دادن، میزان تمرکز و توجه به اساتید، ارتباط کلامی مناسب و مهارت بازخورد دهی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between human communication skills and Ardabil Applied -scientific students' learning

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • saeid faramarziani 2
  • mahmood malek poor 3

1 faculty member

2 department of communication sciences

3 department of communication

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between human relations skills with students learning level of Ardabil is applied. The goal of the application, the method is descriptive correlational and in their mode of data collection survey and questionnaire data collection. The population of this study included all students of Ardabil University of Applied Sciences that their number is over 7,000. Cochran formula was used to determine sample size was 364 students who were selected by stratified random sampling method. To collect the required data were collected from questionnaires. Statistical data processing and analysis using SPSS software to analyze the main hypotheses and sub-hypotheses, Pearson correlation coefficient was used first to seventh. The results show that the human relations skills with students learning level there is a significant positive relationship. The correlation coefficient between the two variables is 56/0. The results also show that the correct expression of thoughts and feelings, good listening skills, concentration and attention to teachers, good verbal communication and feedback skills by learning level there is a significant positive relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human relations skills
  • learning level
  • students of Applied Science Ardabil
-       احمدیان یزدی، ن؛ غفرانی پور، فضل الله؛ عمادزاده، ع. و کاظم نژاد، انوشیروان. (1383). بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطات میان فردی به کاردان‌های بهداشت خانواده بر رضایتمندی مراجعین آن‌ها در مراکز بهداشتی درمانی، مجله علوم پزشکی مدرس، 7(3)، 11-22.
-       امینی، م؛ نجفی پور، ص؛ ترکان، ن. و ابراهیمی نژاد، ف. (1389). رابطه مهارت های ارتباطی با عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۱۲ (۵)، ۱۰۰-۱۰۵
-       انارکی، م؛ ذوالفقاری زعفرانی، ر. و حیدربیگی، ج. (1391). تأثیر خودگفتاری و دریافت بازخورد در افزایش سطح یادگیری مهارت‌های حرکتی دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 4(2)، 145- 159.
-       خدیوی، ا. (1386). درآمدی بر رفتار سازمانی در سازمان‌های هزاره سوم. تبریز: شایسته.
-       هنزایی زاده، ز. (1389). ارتباط جوسازمانی و مهارت‌های ارتباطی مدیران سازمان تربیت‌بدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
-       سرمست، ب. (1389). مهارت‌های ارتباطی در سازمان، ماهنامه کار و جامعه،124، 47- 37.
-       سورین، و. و تانکارد، ج. (1991). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. (۱۳۸۱). تهران: دانشگاه تهران.
-       سیف، ع. (1387). روان‌شناسی پرورشی نوین (روان‌شناسی یادگیری و آموزش)، تهران: انتشارات دوران.
-       شاه غیبی، ش؛ پولادی، آ؛ رضایی مژده، ب. و فرهادی فر، ف. (1384). بررسی تأثیر استانداردسازی شیوه آموزشی و ارزیابی در ارتقا سطح یادگیری مهارت‌های بالینی ویژه بخش زنان در دانشجویان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 5, شماره پیوست 14(ویژه‌نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی).
-       شعبانی، ح. (1383). مهارت‌های آموزشی و پرورشی، تهران: سمت.
-       محمدی، م. (1390). ارتباط به‌کارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت فراگیران زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان خارجی، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 4(3)، 103- 115.
-       مرادی، م؛ عبداللهیان، ف و صفر دوست، ع. (1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی، فصلنامه مطالعات بهبود و مدیریت تحول، 22(69)، 121-149
مهربان، ح. (1389). شناخت رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تاکیدبر دیدگاه دبیران شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.