مقایسه اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال دیکته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،

2 استادیار روان شناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکلات دیکته نویسی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال دیکته بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان مبتلا به اختلال دیکته مراجعه‌کننده به مرکز ناتوانی‌های یادگیری صدرای شهرستان تربت‌حیدریه در آذرماه 1393 بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و 36 نفر به‌عنوان نمونه نهایی گزینش و به‌ صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (12 دانش‌آموز روش چند حسی فرنالد، 12 دانش‌آموز روش تدابیر یادیارها و 12 دانش‌آموز گروه کنترل). ابزارهای استفاده شده شامل: مقیاس تجدید نظر شده‌ی هوشی وکسلر برای کودکان و آزمون تشخیصی اختلال بیان نوشتاری (مؤلفه دیکته) باعزت (1389) بود. گروه آزمایشی اول روش چند حسی فرنالد را در 8 جلسه 45 دقیقه‌ای و گروه آزمایشی دوم روش تدابیر یادیارها را در 8 جلسه 45 دقیقه‌ای دریافت نمودند، اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از t وابسته، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و آزمون پیگیری LSD مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد از ارائه روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکلات دیکته نویسی گروه‌های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما تفاوت معناداری بین روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها مشاهده نشد. لذا روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها به ‌صورت مناسب و طبق اصول مدنظر موجب بهبود مشکلات دیکته نویسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness ofFernald Multi-sensory Instructional MethodandMnemonics Measures Applicationin Improving dictation Problems in Female Third Grade Elementary School Students with Spelling Disorder

نویسندگان [English]

  • ali hasanniyah 1
  • mahmood najafi 2
  • aliMohammad Rezaei 2
1 no
2 Assistant professor of clinical Psychology, Semnan University
چکیده [English]

The purpose ofthe present study was comparingthe effectivenessof Fernaldmulti-sensoryinstructional method and mnemonics measures application in improvingdictation problems in female third grade elementary school students with dictationdisorder. The study was quasi-experimental withpre-test, post-test and controlgroup.Students with dictation disorder who referred toSadra Learning DisabilitiesCenter in -TorbatHeidarieh inNovember 2014, consisted the statistical population of the study.Among them,36 participants were selected in an available sampling method and were assigned randomly into two experimental groups and a control group(12 participants received Fernald multi-sensoryinstructional method, 12 participants received mnemonicsmeasures method and 12 participants of control group received no intervention).The Revised Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) andBaezzat'sDiagnostic Test of Writing Expression Disorder ( spelling component)were the tools of the study.Participants of the first experimental group received 45-minute Fernald multi-sensoryinstructional method for 8 sessions and participants of the second experimental group received 45-minutes mnemonicsmeasures method for 8 sessions, but participants of control group received no intervention. Data were analyzed usingdependent t test,univariate covariance analysis test and LSD follow-up test.Results showed that there was a significant difference between experimental groups and control group after providing Fernaldmulti-sensory instructional method and mnemonicsmeasuresmethod in improvingdictation problems.There was no significant difference between multi-sensory instructional method and mnemonics measures application method.Thus, applyingFernaldmulti-sensory instructional method and mnemonicsmeasuresapplicationmethodeffectively, appropriately and based on the considered principles can improvedictationroblems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fernaldmulti-sensory instructional method
  • Mnemonicsmeasures
  • Writing disorder
  • dictation disorder
اسکندری، ح.سین و نوروزی، د.اریوش (1389). یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 16، 102-77.77-102.
باعزت، ف. (1387). اثر مداخله‌های نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی نوع زبانی. گزارشنهاییطرحپژوهشی. معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران.
باعزت، ف. (1389). ساخت، روایی و پایایی مقدماتی آزمون تشخیصی اختلال بیان نوشتاری (مؤلفه دیکته) در دانش‌آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران. گزارش نهایی طرح پژوهشی. معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
بیگدلی، ا. ؛ نجفی، م و عبدل حسین زاده، ع. (1392). اثربخشی کاربرد یادیارها در آموزش دیکته به کودکان دارای اختلال یادگیری دیکته. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 3 (2)،20-6.
حیدری، ع. ؛ حافظی، ف. و طحان کار دزفولی، م. (1389). بررسی تأثیر و مقایسه دو روش درمانی چند حسی فرنالد و ادراکی- حرکتی کپارت در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش‌آموزان. یافته‌های نو در روانشناسی، 3 (1)، 78-65.
خانجانی، ز. ؛ مهدویان، ه. ؛ احمدی، پ. ؛ هاشمی، ت. و فتح اله پور، ل. (1391). اثربخشی روش چندحسی فرنالد بر             نارسا خوانی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی شهر تبریز (مطالعه موردی). فصلنامه افراد استثنایی، 6، 157- 135.
فریار، ا.کبر و رخشان، فریدون. (1379). ناتوانی‌های یادگیری. تهران: انتشارات مبنا.
رمضانی، م. (1380). بررسی شیوع حساب نارسایی در دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران. تهران: انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی.
سعدالهی، ع. ؛ سلمانی، م. ؛ افتخاری، ز. ؛ بختیاری، ج. ؛ کسبی، ف. ؛ محمدی، ا. ؛ دمداح، م. ؛ رضایی، ح. و قربانی، ر. (1389). خطاهای دیکته نویسی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی در جمعیت‌های ایرانی. مجله‌ی علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 12(1)، 58-53.
سیف نراقی، م. و نادری، ع. (1381). اختلالات یادگیری. تهران: انتشارات امیرکبیر.
شهیم، س. (1374). تشخیص اختلالات یادگیری با استفاده از مقیاس هوش تجدیدنظر شده وکسلر کودکان. نخستین جشنواره پژوهش‌های برتر در حوزه‌ی کودکان استثنایی.
کرمی، ج. (1383). بررسی همه‌گیرشناسی ناتوانی یادگیری دیکته و اثر روش درمان چند حسی در کاهش این ناتوانی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز. رساله دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز.
گلاور، جان. ای و برونینگ، راجر. اچ. (2008). روانشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن. ترجمه علینقی خرازی، چاپ هشتم.، (1387). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
منصور نژاد، زهرا؛ کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین (1391). تأثیر آموزش چند حسی فرنالد بر نارسانویس و دیکته نویسی در دانش‌آموزان پایه دوم دوره ابتدایی. یافته‌های نو در روانشناسی، 24، 111-99.
والاس، جرالد و مک لافلین، جیمز. ا. (1991). ناتوانی‌های یادگیری، مفاهیم و ویژگی‌ها. ترجمه محمدتقی منشی طوسی. چاپ سوم، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
هالاهان، دانیل. بی و کافمن، جیمز. ام. (1381). کودکاناستثنایی،مقدمه‌ایبرآموزش‌هایویژه. ترجمه مجتبی جوادیان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
AmyLyn, M. S. (2005). Spelling remediation in a development dysgraphic via a whole-word approach. Journal of Institute of Health Professions, 3, 1-30.
Azzarello, M. , & Begg, I. (1988). Recognition and recall of invisible objects. Memory & Cognition, 16, 327- 336.
Bower, G. H. , & Hilgard, E. R. (1986). Theories of Learning. New Delhi: Prentice-Hall. Inc.
Carney, R. N. , Levin, J. R., & Morrison, C. R. (1988). Mnemmonic learning of artists and their paintings. American Educational Research Journal, 25, 107-126.
Eysenck, M. W. , & Keane, M. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook. Psychology Press and Routledge, Taylor & Francis, Inc.
Fernald, G. (1988). Remedial techniques in basicschoolsubjects. Austin, TX: Pro-Ed.
Gage, N. L. , & Berliner, D. C. (1992). Educational psychology (5th Ed.). Hopewell,
 NJ:Houghton Milflin.
Glover, J.A. , Timme, V. , Deyloff, D., & Rogers, M. (1987). Memory for student- performed tasks. Journal of Educational psychology, 79, 445- 452.
Heald-Taylor, B.G. (1998). Threparadigms of Spelling Instraction in grades 3 to 6. The reading Teacher, 51, 440- 413.
Hwang, Y. & Levin, J. R. (2002). Examination of middle-school students’ independent use of a complex mnemonic system. Journal of Experimental Education, 71(1), 25-38.
Key, M. (2006). What is Dysgraphia? Nationally certificated school psychologist. American Journal of Mental Retardation, 100(4), 365-373.
Kilpatrick, J. (1985). Doing mathematics without understanding it: A commentary on Higbee and kunihara. Educational Psychologist, 20, 65-68.
Lerner, J. (2003). Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching strategies.
 Boston: Houghton Mifflin.
Levin, J. R. (1985). Yodai features = mnemonic procedures: A commentary on Higbee and kunihara. Educational Psychologist, 20, 73-76.
Manalo, E. , Uesaka, U. , & Sekitani, K. (2013). Using mnemonic images and explicit sound contrasting to help Japanese children learn English alphabet sounds. http://dx.doi.org/10.1016/j.jarmac.2013.09.003.
Moats, L. C. (1994). “Assessment of Spelling inLearning Disabilities Research”. In G.R. Lyon, (Ed.), Frames of Reference for the Assessment of Learning Disabilities. BaLtimore: PauL Brookes.
Nelson, P.M., Burns, M.K. , Kanive. R. , & Ysseldyke, J. E. (2013). Comparison of a math fact rehearsal and a mnemonic strategy approach for improving math. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsp.2013.08.003.
Silver, C. H. , Ruff, R.M. , Iverson, G.L. , Barth, J.T. , Broshek, D.K. , Bush, S.S. , Koffler, S .P. & Reynolds, C. R. (2008). Learning disabilities: The need for neuropsychological evaluation. Archives of Clinical Neuropsychology, 23, 217–219.
Stockdale, Margaret. E. (2007). Teachers' use of sensory activities inprimary literacy lessons: A study of teachers trained in AcceleratedLiteracy Learning. University of South Florida.
Vinter, A. , Chartrel, E. (2009). Effects of different types of learning on handwriting movements in young children. Learning and Instruction. 2, 1-11.