شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ‏ابتدایی در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهیدرجایی، تهران، ایران،

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

چکیده

یکی از ظرفیت‌هایی که به دنبال ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری به کار گرفته شد؛ استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی بود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان چهارم ابتدایی در درس ریاضی انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ روش گردآوری داده‌ها از نوع شبه آزمایشی بوده و همچنین در طبقه‌بندی تحقیقات بر اساس هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر اردبیل به تعداد 4215 بود که در سال تحصیلی 95 – 94 مشغول به تحصیل بودند. برای انجام پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند، دو کلاس متشکل از 60 دانش‌آموز به‌عنوان نمونه آماری در دو گروه آزمایش و گواه از جامعه موردمطالعه انتخاب گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف میانگین) و آمار استنباطی (آزمون تی گروه‌های مستقل و تحلیل کوواریانس) استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد دانش‌آموزانی که در فرایند یاددهی- یادگیری از شبکه اجتماعی مجازی (تلگرام) استفاده کرده­اند از عملکرد تحصیلی بالایی نیز در درس ریاضی برخوردار بوده­اند. همچنین علی‌رغم دل‌نگرانی‌هایی که در خصوص کاربرد شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود دارد؛ می‌توان با برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند از ظرفیت‌های این فناوری برای ارتقاء سطح آموزش و فرایند یاددهی – یادگیری بهره‌مند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social networks and their impact on the academic performance of students in fourth ‎grade mathematics

نویسندگان [English]

  • Ramin Poureskandari 1
  • mehran farajolahi 2
1 PNU university
چکیده [English]

The use of virtual social networks was one of the capacities that followed the emergence of information and communication technologies in teaching and learning, therefore, the present study aimed to study the impact of virtual social networks on The academic performance of fourth grade elementary students was assessed in mathematics. The present study is a quasi-experimental one in terms of data collection method and is also a type of applied research in the classification of research by purpose. The statistical population of the present study was 4215 students of fourth grade elementary school in Ardabil who were in the academic year 94-95. For purposeful sampling, two classes of 60 students were selected as the statistical sample in two experimental and control groups from the study population. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean درصد standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and covariance analysis) were used for data analysis. Version 23 was used. The results showed that students who used virtual social network (TEG) in the teaching-learning process had a high educational performance in mathematics. Also, in spite of concerns about the use of virtual social networks, it is possible to utilize the technology's capacity to enhance the teaching and learning process through careful planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks ‎
  • Academic Performance
  • Mathematic
آریانی، ا.، زاهدبابلان، ع.، معینی کیا، م. و خالق خواه، ع. (1394). نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در قابلیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مجله میان‌رشته‌ای آموزش مجازی در علوم پزشکی، 6 (2)، ص-ص؟.
بشیر، ح.، افراسیابی، م. (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1، 62 – 31.
صدیق بنای، ه. (1387). آشنایی با شبکه‌های اجتماعی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری.
رحمان زاده، س، ع.، حقیقی، م. (1392). عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌های رسانه‌ای، مطالعات رسانه‌ای، سال هشتم، شماره بیست و یکم، 144 – 133.
جوادی نیا و همکاران (1390). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مجله ایرانی علوم پزشکی، 12، 8، 606 – 597.
Ashraf JA, Zaidieh Y. (2012). The Use of Social Networking in Education: Challenges and Opportunities. World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT);2(1):18-21.
Boyd D, Ellison, N. (2007).Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1):210- 30.
Cela, Karina L., Sicilia, Miguel Ángel; Sánchez, Salvador. (2015). Social Network Analysis in E-Learning Environments: A Preliminary Systematic Review. Educational Psychology Review, v27 n1 p219-246.
Greenfield, D. (2004). Virtual Addiction.Siahate Gharb Computers in Human Behavior. 18:18-26.
Greenhow C, Robelia B. (2009). Old Communication, New Literacies: Social Network Sites as Social Learning Resources. Journal of Computer-Mediated Communication.4(14):1130-61.
Gremu C. (2012).The Educational Value of Integrating a Social Networking Platform and a Learning Management System. South Africa: Rhodes University.
Hazari, Sunil; Thompson, Sandra (2015). Investigating Factors Affecting Group Processes in Virtual Learning Environments. Business and Professional Communication Quarterly, v78 n1 p33-54.
Kirschner PA, Karpinski A C. (2010).Facebook and academic performance. Computers in Human Behavior; 26(6):37-45.
Kropf, Dorothy C. (2013). Connectivism: 21st Century's New Learning Theory. European Journal of Open, Distance and E-Learning, v16 n2 p13-24.
Lusher, Tammy J. (2012). Avatars, First Impressions and Self-Presentation Tactics: Influences on a Participant Social Network. ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, Northern Illinois University.
Nalbone, David P., Kovach, Ronald J., Fish, Jessica N., McCoy, Kelsey M., Jones, Kathryn E., Wright, Hillary Rawlings(2016). Social Networking Web Sites as a Tool for Student Transitions: Purposive Use of Social Networking Web Sites for the First-Year Experience. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, v17 n4 p489-512.
Roblyer MD, Webb M, Herman J, Witty JV. (2010). Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. The Internet and Higher Education,13(3):134-40.
Rozac J, Kos A, (2012). editor Integration of Learning Management Systems with Social Networking Platforms E-learning in a Facebook supported environment. Proceeding of the Fourth International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning; 2012 June 29; Valencia, Spain. 2012. P.100-105.
Sampaio R, (2008). editor Educar, ensinar e aprender a distancia na era digital: principios basicos, proceedings of the X simposio International de Informảtica Educativa. The Asian Conference on Education; 2008 November 28; Salamanca.
Sushma Bagavadi Ellore, Suman Niranjan and Ulysses J. Brown (2014). The Influence of Internet Usage on Academic Performance and Face-to-Face Communication. Journal of Psychology and Behavioral Science. Vol. 2, No. 2, pp. 163-186.
Tu, Chih-Hsiung; McIsaac, Marina; Sujo-Montes, Laura; Armfield, Shadow. (2012). Is There a Mobile Social Presence? Educational Media International, v49 n4 p247-261.
William FP. (2009). Social networking sites: How to Stay Safe Sites. Multi-State Information Sharing & Analysis Center (MS-ISAC);6(12):1-5.