ارزیابی وضعیت کنونی مدارس هوشمند متوسطه دخترانه در استان تهران بر اساس استانداردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا،تهران،ایران(نویسنده و مسئول: job1.dehvand@gmail.com)

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران،ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی وضعیت کنونی مدارس هوشمند متوسطه دخترانه تهران بر اساس استانداردها (مدل مفهومی هوشمند‌سازی) در سال 1393 ـ 1392 انجام گردید. روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدارس هوشمند متوسطه دخترانه مناطق 19 گانه شهر تهران و نمونه شامل 8 مدرسه هوشمند متوسطه دخترانه که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و همچنین پرسشنامه مدل مفهومی انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تی استیودنت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کنونی مدارس هوشمند در مؤلفه مدیریت یکپارچه رایانه‌ای در سطح پیشرفته و در مؤلفه برخورداری از معلمان آموزش‌دیده و زیرساخت توسعه‌یافته فناوری در سطح میانی و در مؤلفه محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه‌ای و ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر در سطح مقدماتی قرار دارد. درنهایت از کل مدارس متوسطه دخترانه در تهران که عنوان هوشمند را به خود نسبت می‌دادند فقط 19 مدرسه هوشمند محسوب شدند که با توجه به نتایج پژوهش تعدادی از این مدارس نیز نیاز به بهبود کیفیت بیشتر دارند. تا بتوانند به سطح مطلوب یعنی پیشرفته نائل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the current status of intellent high school girls in Tehran, according to standards

نویسندگان [English]

  • fereshte hosseini 1
  • mojdeh vaziri 2
  • fariba adli 2
1 کارمند اداری
2 Educational Science/AlZahra University
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the current status of girls' high schools in Tehran based on standards (conceptual model of intelligence) in 2014-2014. The research method was descriptive survey. The statistical population of the research consisted of all girls 'high schools in 19 districts of Tehran and the sample consisted of 8 girls' high schools that were selected by available sampling method and conceptual model questionnaire. Data collection tools were questionnaires and semi-structured interviews. Data were analyzed using t-student test. The results showed that the current state of smart schools in the component of advanced computer integrated management and in the component of trained teachers and advanced technology infrastructure in the middle level in the component of multimedia content-based teaching and learning environment and integrated computer communication. O is on a preliminary level with other schools. Finally, out of the total girls' secondary schools in Tehran that were labeled as smart, only 19 were considered smart schools, and according to the research results, some of these schools need to be further improved. So that they can reach the desired level, that is, advanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New teaching methods
  • Information Technology
  • Smart Schools
  • Smart
افضل­خانی، م.؛ قدس، س.(1390). ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان. فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شماره اول، پاییز 1390
جعفری حاجتی،ا.(1385). ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان­های تهران (مطالعه موردی دبیرستان آبسال). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت‌معلم.
حیدری، م. (1392). بررسی وضعیت کنونی مدارس هوشمند براساس استاندارد­ها و مقایسه عملکرد آن با مدارس عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
دوست محمدی، م.(1389)، پیمایشی در مورد وضعیت استفاده فاوا در زمینه آموزش و نشر الکترونیکی در دبیرستان­های شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا
شیوه­نامه هوشمندسازی مدارس. (1390). مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش‌وپرورش
عالی­زاده،م.(1391). کیفیت مدارس هوشمند شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
قادری،م. (1384). بررسی استراتژی­های توسعه فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت در کشورهای مالزی، انگلستان و آمریکا. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت‌معلم تهران
مهاجران، بقلعه­ای، ع. ر. و حمزه رباطی، م.(1392). دلایل اصلی عدم شکل­گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن‌ها در استان مازندران از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 2(4)،  13-23.
یزدانی،ن.(1390). بررسی چگونگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند به‌منظور ایجاد فرصت­های یادگیری توسط معلمان این مدارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایِی
 
HAMZEH, M.I.A, EMBI, M.A. a, ISMAIL,A(2010), ICT and Diversity Learns Attitude on Smart School INTIATIVE, International Conference on Learner Diversity 2010, Procedia Social and Behavioral Sciences 7(C) (2010) 728–737.
 
Ibrahim, M. S., Razak, A. Z. A., & Kenayathulla, H. B. (2013). Smart principals and smart schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences103, 826-836.‏
 
Salimi, L., & Ghonoodi, A. (2011). The study and comparison of curriculum in smart and traditional schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences15, 3059-3062.
Seri rahayu, H. (2011) ) Teacher, Belief and Use of ICTs in Malaysian Smart -Schools: a CACE study. Proceedings ASCIlite 2011 Hobart Tasmania Australia. 4-7
 
Zain, M. Z. M., & MURUGAIAH, P. (2004). Management practice in Malaysian Smart School: Tasks and support analysis of the ICT implementation. In Proceeding of IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 1008-1012.