نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سواد رسانه ای دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه و والدین آنها در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است. گروه نخست دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها 19391 نفر می باشد و گروه دوم والدین( پدر و مادر) آنها می باشند که جمعیتی حدود 38782 نفر را شامل می شود. در تحقیق حاضر برای به‌دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و در نهایت 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و برای تحلیل فرضیات از آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین دانش آموزان و والدین آنها در ابعاد شناختی، احساسی، اخلاقی و زیبایی شناختی سواد رسانه ای تفاوت معنی داری وجود دارد و والدین از نظر سواد رسانه ای در وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان قرار دارند لذا پیشنهاد می شود که: امکانات در خصوص آموزش های سواد رسانه ای در مدارس ارتقا یافته، انجمن های اولیا و مربیان در زمینه آگاهی بخشی درباره آسیب های نوپدید فضای مجازی فعال گردد و ارتقای آگاهی نسبت به محتوای رسانه‌ها از طریق رسانه ها، مربیان و اولیا صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Media Literacy among Secondary School Students and their Parents Based on Potter classification

نویسنده [English]

  • ali jafari

faculty member

چکیده [English]

The present study was an attempt to compare the media literacy of secondary school female students in Ardabil city. This study is applied in terms of objectives and survey in terms of methodology. The study population includes two groups. The first group consisted of a total of 19391 secondary school female students in Ardabil and the second group consisted of their parents (38782 individuals). In the present study, the Cochran formula was used to obtain the sample size and finally 400 subjects were selected as sample. SPSS software was used to analyse the data and t-test was used to analyse the hypotheses. The results show that there is a significant difference among students and their parents in terms of cognitive, emotional, ethical and aesthetic aspects of media literacy and that parents are in better status in terms of media literacy. Therefore, the authorities are recommended to upgrade the facilities for media literacy education in schools, and parent-teacher associations should notify parents about the emerging damages of the cyberspace, in addition, attempts should be made by media educators and parents to promote the students awareness of media content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • students
  • secondary school
  • media literacy
  • parents
اشرفی ریزی، حسن، حسن‏زاده، دلارام و کاظم پور، زهرا. (1393). میزان سواد رسانه‏ای و اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس شاخص‏های سواد رسانه‏ای و اطلاعاتی یونسکو. دوماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 38، 424-434.
باهنر، ناصر و چابکی درزابی، رامین. (1392). تحلیل سیاست‏های سواد رسانه‏ای در سه نهاد فرهنگی و ارتباطی ایران، دو فصلنامه رسانه و فرهنگ، 3(2)، 1-26.
بصیریان، حسین و بصیریان، رضا. (1385). درآمدی به سواد رسانه‏ای و تفکر انتقادی. فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط‏جمعی، 68، 50-33.
بیچرانلو، عبدالله، اکرامی، محمود و فیاض، ابراهیم. (1392).رسانه‏ها و فرهنگ عمومی. تهران: انتشارات موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
پاتر، جیمز. (1385). تعریف سواد رسانه‏ای، ترجمه لیدا کاووسی. فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط‏جمعی، 17(4)، 26-7.
تامن، الیزابت. (1380). مهارت‏ها و راهبردهای آموزش رسانه‏ای، مترجم حسن نورایی بیدخت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
تقی زاده، عباس و افخمی، حسینعلی. (1392). بررسی مقایسه‏ای سواد رسانه‏ای دانش‏آموزان (مطالعه موردی: دانش‏آموزان دختر و پسر سال چهارم دبیرستان‏های شهر کرمان)، فصلنامه علوم اجتماعی، 62، 126- 93.
تقی زاده، عباس و کیا، علی‏اصغر. (1393). نیازسنجی برنامه آموزش سواد رسانه‏ای در مدارس. فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 27، 104-79.
چشمه سهرابی، مظفر و شاهین، اکرم. (1391). مطالعه مقایسه‏ای سواد رسانه‏ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله جهانی رسانه، 14، 35-27.
سلطانی فر، محمد. (1387). تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش‏آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386 - 1385 در مقایسه با مربیان و والدین آن‏ها، فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، 27، 60- 37.
سلیمان، صفر، خسروی، فریبرز و حداد، زهرا. (1392). ارزیابی سواد رسانه‏ای دانشجویان و دانش‏آموزان شهر تهران، مجله جهانی رسانه، 16، 47-68.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1388). نظریه‏هایارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان. تهران: دانشگاه تهران.
شجاعی، مهناز و امیرپور، مهناز. (1391). بررسی وضعیت سواد رسانه‏ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطلاعاتی. مجله مطالعات جامعه‏شناختی جوانان، 7، 56- 43.
نصیری، بهاره. (1383). بررسینظراتمتخصصانعلمارتباطاتپیرامونسوادرسانه‏ایدرجامعه، پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
References
Sahin, Abdurrahman (2002). Understanding media literacy: An in-depth analysis of media educator's understanding and teaching of media literacy. Unpublished doctoral thesis. New Mexico State University, Las Crucess, New Mexico.
Wood, E. (2009). Media literacy education: Evaluating media literacy education in Colorado Schools (Doctoral dissertation, University of Denver).