نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی / آموزگار آموزش وپرورش شهرستان‏های استان تهران، شهرستان

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران..

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه پنجم است. روش مورد استفاده از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش‌آموزان پسر پایه پنجم شهرستان قرچک که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه های انتخاب شده به تعداد 60 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (30) نفر و آزمایش (30) نفر قرار داده شدند. ابزار پژوهش برای آموزش چند رسانه ای از نرم افزار کیف الکترونیک آریا و برای درک مفهوم (فضایی، مکانی و زمانی) و حل مسئله ریاضی که سوالات محقق ساخته بود، مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار این آزمون از طریق آلفای کرونباخ 734/0 بود و روایی آن با توجه به دیدگاه متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی از شاخص های میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر وابسته درک مفهوم و حل مسئله ریاضی تفاوت معناداری وجود دارد . این مطلب مؤید نقش مؤثر چندرسانه ای آموزشی بر درک بهتر مفاهیم ریاضی (درک فضایی، درک مکانی و درک زمانی) و حل مسائل ریاضی دانش آموزان پایه پنجم بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Educational Multimedia on understanding the concept and solving Mathematical Problems of Fifth Grade Students

نویسندگان [English]

  • hossein akbari ahmadsaraei 1
  • hamidreza maghami 2
  • Yousef Mahdavi Nasab 3

1 M.Sc., Educational Technology, Teacher of Education in Tehran Province, Qarchak County, Iran.

2 Assistant Professor, Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Kharazmi University, Psychology and Education, Instructional technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is the effect of multimedia education on understanding the concept and solving the mathematical problem of fifth grade students. The method used is a quasi-experimental type with pre-test and post-test and two experimental and control groups. The target population of this study was the fifth grade male students of Qarchak city who were studying in the academic year of 98-99 and the selected samples were randomly assigned to 60 students in two control groups (30) and 30 people were tested. The research tools were used for multimedia training of Aria e-bag software and for understanding the concept (spatial, spatial and temporal) and solving the mathematical problem that the researcher had asked. The validity of this test was 0.744 through Cronbach's alpha and its validity was confirmed according to experts. Data analysis collected in the study was performed using SPSS software and using descriptive statistical methods of mean indices, standard deviation and in the inferential statistics section, covariance analysis method was used. The results show that there is a significant difference between the mean of post-test scores of the two control and experimental groups in the dependent variable of understanding the concept and solving the mathematical problem. This confirms the effective role of multimedia teaching on better understanding of mathematical concepts (spatial understanding, spatial understanding and temporal understanding) and solving math problems of fifth grade students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Multimedia
  • Concept Understanding
  • Problem Solving Mathematics