نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان می باشد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی می باشد که 100 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دانش عصب شناسی هوکولانو-هوزل (2002)، رفتارهای یادگیری مک درموت و همکاران (1999)، عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی (2003) و تفکر سطح بالا سرمد و همکاران (1390) می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین دانش عصب شناسی با عملکرد یادگیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین دانش عصب شناسی با تفکر سطح بالا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد بین دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان رایطه وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که می توان با برگزاری دوره های آموزشی و تهیه پکیج های آموزشی دانش عصب شناسی دانشجویان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between neuroscience knowledge and learning behaviors, learning performance and high level thinking in students

نویسندگان [English]

  • maryam rajabian dehzireh 1
  • mohammadreza nili ahmadabadi 2

1 allameh

2 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between neuroscience knowledge and learning behaviors, learning performance and high level thinking in students. The research method is descriptive-correlation. The statistical population of this study included all students of Allameh Tabataba'i University, 100 of whom were selected as available sampling method. Research tools include the Hokulano-Hussel Neurology Knowledge Questionnaire (2002), Mcdermot et al. (1999) learning behaviors, Yang, Klams & Murphy (2003) learning performance and Sarmad et al. (2011) high-level thinking. Findings showed that there was a negative and significant relationship between neuroscience knowledge and learning behaviors. There is a positive and significant relationship between neuroscience knowledge and learning performance. There is a significant positive relationship between neuroscience knowledge and high level thinking. The results showed that there is a significant relationship between neuroscience knowledge and learning behaviors, learning performance and high level thinking in students. According to the results of the study, it is suggested that neuroscience knowledge can be increased by organizing educational courses and preparing educational packages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuroscience knowledge
  • Learning Behaviors
  • Learning Performance
  • High Level Thinking
  • Students