نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه‏ریزی درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه برنامه‏ریزی درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه برنامه‏ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق، مطالعه نظام مند مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط های یادگیری است.. در این تحقیق، یک محیط یادگیری از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب می باشد. برای یافتن ویژگی ها و مؤلفه های محیط یادگیری، پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده از پژوهش های 17سال اخیر است که طی واکاوی محتوایی، دسته بندی و غربالگری انجام گرفته و در حدود 33 پژوهش واجد شرایط و معیارهای مد نظر، بصورت هدفمند انتخاب شده، کد گذاری و طبقه بندی صورت گرفته و الگوها، پایه های نظری و مضامین اصلی استخراج شدند. سپس با استفاده از تحلیل محتوا، 29 زیر طبقه و 7 بعد شناسایی گردید، که عبارتند از: بعد رویکردهای برنامه درسی در 4زیر طبقه، بعد یادگیرنده در 6 زیر طبقه، بعد معلم در4زیر طبقه، بعد فرایند یاددهی- یادگیری در 4 زیر طبقه، بعد محیط فیزیکی یادگیری در 4زیر طبقه، بعد محتوای آموزش در 2زیر طبقه و بعد ارزشیابی در 4 زیر طبقه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis study the components affecting the quality of learning environments

نویسندگان [English]

  • Nasrin Alipour 1
  • Darush Noroozi 2
  • Mohammad Nourian 3

1 Department of Psychology and Educational Sciences, Azad University South Tehran Branch

2 Faculty member of Allameh Tabatabai University

3 Faculty Member of Azad University South Tehran Branch

چکیده [English]

The purpose of this study is to systematically study the components that affect the quality of learning environments. In this research, a learning environment has been studied from all aspects. The research approach is of a qualitative nature using the strategy. Recent studies have been selected in a systematic way to find the characteristics and components of the learning environment. The population under study is a research carried out in the last 17 years, conducted through content analysis, categorization and screening. Approximately 33 eligible studies and targeted criteria have been selected, coded and categorized, and patterns , Theoretical foundations and main themes were extracted. Subsequently, using content analysis, 29 subclasses and 7 dimensions were identified, which are: the dimension of the curriculum in the 4 sub-classes, the learner's dimension in the 6 sub-classes, the teacher's dimension in the 4 sub-classes, the dimension of the teaching- learning process in the 4 sub-classes, the physical environment in 4 sub-floors, the content in 2 sub-floors and then the dimension of evaluation, in 4 sub-floors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning environment
  • Curriculum
  • Component of learning environment