مدیر مسئول


دکتر حمید رضا مقامی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

سردبیر


دکتر اسماعیل زارعی زوارکی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی)

دبیر تخصصی


دکتر حمیدرضا مقامی استایار ، دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

اعضای هیات تحریریه


پرویز شریفی درآمدی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی استثنایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن رستگارپور دانشیار، دانشگاه خوارزمی

تعلیم و تربیت (تکنولوژی آموزشی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی رستمی نژاد دانشیار، دانشگاه بیرجند

تکنولوژی آموزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل زارعی زوارکی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید رسول عمادی دانشیار، دانشگاه شهید رجایی

تکنولوژی آموزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرخنده مفیدی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش و پرورش

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد رضا سرکار آرانی استاد ، ناگویای ژاپن

آموزش تطبیقی و بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مارتا کلیولند استاد دانشگاه آتابسکا

آموزش از راه دور

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهناز معلم استاد، دانشگاه تاوسون

تکنولوژی سیستم های آموزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رضا مقدم دانشیار، دانشگاه مموریال

علوم تربیتی (فناوری آموزشی)

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر جواد حاتمی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمدسیفی استادیار دانشگاه اراک

تکنولوژی سیستم‌های آموزشی

  • m.sefiaraku.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر خدیجه علی آبادی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر هاشم فردانش دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

آموزش و پرورش

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر داریوش نوروزی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی سیستم‌های آموزشی

مدیر وب سایت


راضیه مردی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

  • raziehmardi.atugmail.com