داوران

 

نام داور سمت / سازمان
مونا احمد مخبری
حسین اسکندری بجنورد دانشگاه بجنورد
صلاح اسمعیلی گوجار عضو هسته پژوهشی، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
ذبیح اله اللهی
زبیح اللهی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد حسن امیرتیموری دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا بادله دانشگاه فرهنگیان
محسن باقری عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اراک
علیرضا پیرخائفی دانشیارعصب روان شناسی گروه روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار.
مریم پورجمشیدی هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
سعید پور روستایی اردکانی استادیار
زهرا جامه بزرگ
فاطمه جعفرخانی مشاور
محمد جمالدینی دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
حمیدرضا جنگی زهی
جواد حاتمی عضو هیآت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سید سعید حسینی زاده آرانی
حمید خادم مسجدی دکتری تکنولوژی آموزشی
فریبا درتاج استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
فریبرز درتاج
علی دلاور عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حجت دهقان زاده دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
مریم رجبیان ده زیره علامه
غلامحسین رحیمی دوست
حسن رستگار پور دانشگاه خوارزمی، مدیر گروه تکنولوژی آموزشی
محمدعلی رستمی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
حسن رشیدی دانشیار/ دانشگاه علامه طباطبایی
سعید رضایی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی
عیسی رضایی Virtual University of Medical Sciences, No 3, 1st Alley, Sarafraz St, Shahjid Beheshti St.
سید عباس رضوی
اسماعیل زارعی زوارکی مدیر گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران
حسین زنگنه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد سراجی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی همدان
اسماعیل سعدی پور مدیر گروه روانشناسی تربیتی / دانشگاه علامه طباطبایی
محمد سیفی عضو هیأت علمی دانشگاه اراک
محمد شاهعلی زاده دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس
سکینه شریفاتی تکنولوژیآموزشی ، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، علامه طباطبتئی ، تهران
پرویز شریفی درآمدی
احسان طوفانی نژاد دانشگاه علامه طباطبائی
رها عابدی دانشجوی دکترا / دانشگاه علامه طباطبایی
آمنه عالی گروه آموزش و پرورش، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
حامد عباسی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
حسین عبدالهی
صابر عظیمی
کمال عقیق عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
خدیجه علی آبادی دانشگاه علامه طباطبائی
سعید غیاثی ندوشن دانشگاه علامه طباطبائی
نورعلی فرخی
هاشم فردانش دانشگاه تربیت مدرس
سید عبدالله قاسم تبار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
نسرین محمدحسنی عضو هیئت علمی، گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی ، تهران
رحیم مرادی دانشگاه علامه طباطبائی
حسین مرادی مخلص دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
ناصر مزینی عضو هیأت دانشگاه علم و صنعت
عبدالله معتمدی
حمید رضا مقامی
علیرضا مقدس عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
یوسف مهدوی نسب عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی
سونیا موسی رمضانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
عصمت مومنی
اکبر مومنی راد هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمد رضا نیلی احمدآبادی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی تخران
داریوش نوروزی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
منیژه هوشمندجا استادیار دانشگاه علوم پزشکی مجازی
مهدی واحدی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا وحدانی اسدی استادیار گروه علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی دانشگاه بجنورد

login