نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تاثیر برنامه‌های تلویزیونی آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 60-80

10.22054/jti.2019.43674.1269

سیروس معدندار؛ خدیجه علی آبادی؛ رضا محمدکاظمی؛ عباس عباس پور