نویسنده = ��������������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کانون توجه درونی و توجه بیرونی در قالب تمرین متغیر در یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 3، شماره 11، بهار 1396، صفحه 79-98

10.22054/jti.2020.44230.1278

مهین عقدائی؛ علیرضا فارسی؛ الهه عرب‌اله فیروزجاه