تاثیر کانون توجه درونی و توجه بیرونی در قالب تمرین متغیر در یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران

2 دانشیار گروه رفتارحرکتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی در قالب تمرین متغیر بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال بود. در این مطالعه نیمه تجربی، به‏منظور دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 32 نفر از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی (با دامنه سنی 18 تا 24) که مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند. بر اساس نتایج پیش‏آزمون افراد به‏طور تصادفی به چهار گروه 8 نفره با توجه درونی در قالب تمرین متغیر، توجه بیرونی در قالب تمرین متغیر، تمرین متغیر و تمرین ثابت تقسیم شدند. در مرحله اکتساب که 3 جلسه در هفته بود، در هر جلسه 4 بلوک 12 کوششی را تکمیل کردند. در مرحله یادداری و انتقال شرکت‏کننده‏ها در هر مرحله 10 کوشش را اجرا کردند. برای تحلیل داده‏های مربوطه در مرحله اکتساب از آنوای مرکب (گروه) 4 * (نوبت آزمون)3 استفاده شد و برای مرحله انتقال و یادداری از تحلیل واریانس یک‏سویه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کانون توجه درونی و بیرونی در قالب تمرین در مرحله اکتساب پرتاب آزاد بسکتبال تفاوت معنی‏داری وجود نداشت. در مرحله یادداری بین گروه کانون توجه بیرونی – تمرین متغیر و گروه تمرین متغیر بدون دستورالعمل توجه تفاوت معناداری پیدا شد که این تفاوت به نفع گروه تمرین متغیر بدون دستورالعمل توجه بود (014/0p=). در مرحله انتقال تفاوت معناداری بین چهار گروه تمرینی یافت نشد؛ بنابراین می‏توان چنین نتیجه گرفت که یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال بیشتر متأثر از نوع تمرین است تا کانون توجه و در شرایط بدون دستورالعمل توجه یادگیری بهتری صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effects of external and internal attention focus in variable practice model of basketball free throwing learning

نویسندگان [English]

  • Mahin Aghdaei 1
  • Alireza farsi 2
  • Elahe Arabollah Firoozjah 3
1 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present study was to investigate the effect of internal and external focus of attention with variable practice model in free throw basketball learning. This study a quasi-experimental. 32 female students of Shahid Beheshti University aged 18 to 24 were chosen. The task was basketball free throw. After teaching the basketball free throw, pre-test with 10 trials was taken and based on that result participants divide into four groups randomly. Eight participants were in each group. The groups include internal attention invariable practice model, external focus in practice variable model, variable practice and constant practice with no attentional strategy. the acquisition phase was 3 sessions per week, each session complete four blocks of 12 trials. In the retention phase and transfer phase the participants perform 10 trials. The result demonstrated that there was no difference between internal focus and external focus with invariable practice of basketball free throw in the acquisition phase. In retention phase, the significant difference between external focus– variable practice group and variable practice group without the instruction of attention was found and variable practice group without attention instruction was better than the others (P = 0.014). There was no significant difference between four training groups in transfer phase. We concluded that the learning of free basketball is more affected by the type of training than the focus of attention and in non-instructional attention conditions, participants learned the motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Internal attentional focus
  • Ixternal attentional focus
  • variable practice
  • constant practice
احمدی تبار مهدی، رنجبر، روح اله و شتاب بوشهری، ناهید. (1394). تأثیر تغییرپذیری تمرین و دستورالعمل‏های مختلف کانون توجه بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دولتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت‏بدنی و علوم ورزشی.
اشمیت، ریچارد ای. لی و تیموتی دیی. (1389). یادگیری و کنترل حرکتی. ترجمه رسول حمایت‏طلب و عبدالله قاسمی. تهران: علم و حرکت.
حمایت‏طلب رسول، شیخ محمود، موحدی، احمدرضا و اسد، محمدرضا. (1386). تأثیر تقدم و تأخر تمرین ذهنی بر یادگیری یک مهارت ادراکی حرکتی با تأکید بر تصویرسازی درونی و بیرونی. پژوهشدرعلومورزشی، (14)، 51- 139.
حمایت‏طلب، رسول، مرادی، علی، برومند، محمدرضا و فخرپور، رقیه. (1388). اثر تداخل ضمنی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت‏های سروس والیبال (با تأکید بر تلفیق تمرینات مسدود و تصادفی). رشد و یادگیری حرکتی، 3، 5-22.
رجائیان، بیژن. (1385). بررسی اثر تمرینات متغیر و ثابت در دوره پرآموزی و یادداری و انتقال تکلیف ثانویه مهارت سرویس بدمینتون، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
رضوانی، زهرا، حیرانی، علی و زارعیان، احسان. (1390). اثر تغییرپذیری تمرین بر استقلال اندام مجری در مهارت شوت سه‏گام بسکتبال. فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی، 1(4)،‌331-40.
کلخوران، فاضل. (1387). اثرات تداخل ضمنی در یادگیری در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال. حرکت، 38، 238- 221.
لطفی حسین‏آباد، غلامرضا، خلجی، حسن، بهرام، عباس و فرخی، احمد. (1385). اثر تداخل زمینه‏ای بر اجرا و یادگیری چرتاب آزاد بسکتبال. علوم حرکتی و ورزش، 7، 63-77.
مختاری دینانی، مریم. (1387). اثر تغییرپذیری تمرین بر عملکرد و یادگیری تکلیف همانندی- همایندی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
مختاری دینانی، مریم، فرخی، احمد، لطفی، غلامرضا و نظریان، عباس. (1392). اثـر تغیـیـرپـذیـری تمرین بر اکتساب و یادگیری تکلیف هماهنگی ـ همایندی. آموزش تربیت‏بدنی، 2(2)، 11-18.
موحدی، احمدرضا، عشایری، حسن، باقرزاده، فضل اله و حمایت‏طلب، رسول. (1386). بررسی تأثیر تمرین بر دو نوع محیط انگیزشی (زیاد و کم) بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ادراکی حرکتی. حرکت، (31)، 65-149.
ولف، گابریل. (1388). توجه و یادگیری مهارت حرکت. ترجمه احمد فرخی و مهدی محزون. تهران: نرسی.
Abdoli, B., Shamsipour, D. P., Modaberi, S. H., Shams, A. (2012). The effect length of practice and using afferent information in physical and imagery practice on learning: Exploring the boundaries of the specificity of practice hypothesis. World journal of sport science, 6(3), 306-313.
Abdollahipour, R., Wulf, G., Psotta, R. & Palomo Nieto, M. (2015). Performance of gymnastics skill benefits from an external focus of attention. Journal of Sports Sciences, 33(17), 1807-1813.
Adams, J. A. (1971). A closed ـ loop theory of motor learning. Journal of Motor Behavior, 3, 111-149.
Ahmadi, M., Kashef, S. M., Taghavi, M., & Borhani, H. (2012). The Effects of Attentional Focus and Skill Level in Performance of Badminton Long Service. World Journal of Sport Sciences, 7 (2), 84-89.
Asadi, A., Abdoli, B., Farsi, A. and Saemi, E. )2014(. Effect of various attentional focus instructions on novice javelin throwing skill performance. MED SPORT, 67, 1-2.
Brocken, J. E. A., Kal, E. C. & van der Kamp, J. )2016(. Focus of Attention in Children's Motor Learning: Examining the Role of Age and Working Memory. Journal of Motor Behavior, 1-8.
Elizabeth, l. Shoenfelt, leslie A. Snyder, Allison E. Maue C. Patrick Mcdoweli, Christopher D. Woolard., (2002). Comparison of constant and variable practice condition on free- throw shooting. Perceptual and motor skills, 94, 1113-1123.
Emanuel M, Jarus T, & Bart O. (2008). Effect of focus of attention and age on motor acquisition, retention, and transfer: A randomized trial. Physical Therapy, 88(2), 251-60
Fischman, M. G. (2015). On the continuing problem of inappropriate learning measures: Comment on Wulf et al. (2014) and Wulf et al. (2015). Human movement science, 42, 225-231.
Hernández-Davo, H., Urbán, T., Sarabia, J. M., Juan-Recio, C. & Javier Moreno, F. (2014). Variable training: effects on velocity and accuracy in the tennis serve. Journal of sports sciences, 32(14), 1383-1388.
Heitman, R. J., Pugh, S. F., Kovaleski, J. E., Norell, P. M., & Vicory, J. R. (2005). Effects of specific versus variable practice on the retention and transfer of a continuous motor skill. Perceptual and motor skills100(3_suppl), 1107-1113.
Huet, M., Jacobs, D. M., Camachon, C., Missenard, O., Gray, R. & Montagne, G. (2011). The education of attention as explanation of variability of practice effects: Learning the final approach phase in a flight simulator. Journal of experimental psychology: human perception and performance,37(6), 1841.
James, E. G. & Conatser, P. )2014(. Effects of Practice Variability on Unimanual Arm Rotation. Journal of motor behavior, 46(4), 203-210.
Jones, L. L., & French, K. E. (2007). Effect of contextual interference on acquisition and retention of three volleyball skills. Department of kinesiology, Boise state university PMID: 18229542 (PubMed- indexed for MEDLINE)
Landin, D. K., Hebert, E. P. & Fairweather, M., (1993). The effects of variable practice on the performance of a basketball skill. Research quarterly for exercise and sport, 64(2), 232-237.
Lohse, K. R., Sherwood, D. E., & Healy, A. F. (2010). How changing the focus of attention affects performance, kinematics, and electromyography in dart throwing. Human Movement Science, 29, 542-55.
Lohse, K. R., Sherwood, D. E., & Healy, A. F. (2010). How changing the focus of attention affects performance, kinematics, and electromyography in dart throwing. Human Movement Science29(4), 542-555.
Magill, R. A. (2011). Motor learning and control: concepts and applications (9th Ed.). Published by McGraw-Hill companies.
Manojlović, V. & Erčulj F.) 2013(. Impact of the focus of attention on vertical jump performance of junior basketball players. Fizička kultura, 67(1), 61-67.
McNevin, N. H., Wulf, G. & Carlson, C. )2000(. Effects of attentional focus, self-control, and dyad training on motor learning: implications for physical rehabilitation. Physical therapy, 80(4), 373-385.
McNevin, N. H., Shea, C. H., & Wulf, G. (2003). Increasing the distance of an external focus of attention enhances learning. Psychological research67(1), 22-29.
Memmert, D. (2006). Long-term effects of type of practice on the learning and transfer of a complex motor skill. Perceptual and motor skills103(3), 912-916.
Modaberi, S. and Nehbandanian, M.) 2013(. The effects of attention focus and practice arrangement on performance accuracy and learning of underhand volleyball serve. International Journal of Sport Studies, 3(10), 1073-1080.
Perkins-Ceccato, N., Passmore, S. R., & Lee, T. D. (2003). Effects of focus of attention depend on golfers' skill. Journal of sports sciences21(8), 593-600.
Poolton, J. M., Maxwell, J. P., Masters, R. S. W., & Raab, M. (2006). Benefits of an external focus of attention: Common coding or conscious processing?. Journal of sports sciences24(1), 89-99.
Porter, J. M., Ostrowski, E. J., Nolan, R. P., & Wu, W. F. (2010). Standing long-jump performance is enhanced when using an external focus of attention. The Journal of Strength & Conditioning Research24(7), 1746-1750.
Porter, J. M., Wu, W. F., Crossley, R. M., Knopp, S. W., & Campbell, O. C. (2015). Adopting an external focus of attention improves sprinting performance in low-skilled sprinters. The Journal of Strength & Conditioning Research29(4), 947-953.
Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning.  Psychological Review, 82(4), 225-260
Shafizadeh, M., Platt, G. K., & Bahram, A. (2013). Effects of focus of attention and type of practice on learning and self-efficacy in dart throwing. Perceptual and motor skills117(1), 182-192.
Shea, C. H., & Kohl, R. M. (1991). Composition of practice: Influence on the retention of motor skills. Research quarterly for exercise and sport62(2), 187-195.
Shea, C. H., Lai, Q., Wright, D. L., Immink, M., & Black, C. (2001). Consistent and variable practice conditions: Effects on relative and absolute timing. Journal of motor behavior33(2), 139-152.
Travlos, A. K. (2010). Specificity and variability of practice, and contextual interference in acquisition and transfer of an underhand volleyball serve. Perceptual and motor skills110(1), 298-312.
Zachry, T., Wulf, G., Mercer, J., & Bezodis, N. (2005). Increased movement accuracy and reduced EMG activity as the result of adopting an external focus of attention. Brain research bulletin67(4), 304-309.
Wulf, G., & Prinz, W. (2001). Directing attention to movement effects enhances learning: A review. Psychonomic bulletin & review8(4), 648-660.
Wulf, G., & Prinz, W. (2001). Directing attention to movement effects enhances learning: A review. Psychonomic bulletin & review8(4), 648-660.
Wulf, G. (2008). Attention focus effects in balance acrobats. Research Quarterly for Exercise and Sport, 79(3), 319-25.
Wulf, G. (2007). Attentional focus and motor learning: A review of 10 years of research. In Gabriele Wulf on Attentional Focus and Motor Learning [Target article], E.-J. Hossner & N. Wenderoth (Eds.). Bewegung und Training, 1,4-14. Available at http://www.ejournal-but.de.
Wulf, G. (2013). Attentional focus and motor learning: A review of 15 years. International Review of Sport and Exercise Psychology. 6, 77–104.
Wulf, G., & Su, J. (2007). An external focus of attention enhances golf shot accuracy in beginners and experts. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78, 384-389.