نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 21-56

10.22054/jti.2015.1600

سعید علی اوسطی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع