بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرآیند تدریس - یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور است. عامل فرایند تدریس- یادگیری نیز متشکل از چهار زیر عامل استفاده از بازخورد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، استفاده از منابع و وسایل آموزشی و الگوها و روش‌های تدریس است. عامل پژوهش نیز دارای سه زیر مؤلفه قراردادهای پژوهشی، سمینارها و همایش‌ها و فرصت‌های مطالعاتی است و عامل کیفیت تدریس نیز دارای سه زیر مؤلفه طرح درس، اجرای تدریس و ارزشیابی از تدریس است. بر اساس ادبیات نظری و مدل تدوین‌شده پرسشنامه پژوهش که شامل 36 سؤال بود تهیه و تدوین گردیده است. پس از تعیین پایایی ابزار پژوهش، روایی آن نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که عامل‌های تناسب برنامه آموزشی و درسی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، منابع مالی، اهداف، فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش، کیفیت تدریس، رضایت دانشجویان، آثار علمی تولیدشده و دانش‌آموختگان از عوامل اصلی تأثیرگذار بر کارآیی آموزش از دور است. بنا بر تحلیل‌های انجام‌گرفته می‌توان عنوان کرد که تأثیر فرآیند تدریس یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور معنادار و مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Teaching-Learning Process, Research and Teaching Quality on Efficiency of Distance Education

چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of teaching-learning process, research and teaching quality on efficiency of distance education. The factor of teaching-learning process is composed of four sub factors, namely feedback, academic achievement assessment, using educational supplements and resources and models and teaching methods. The research factor has three sub-components of research contracts, seminars and congresses and sabbatical leaves, and the factor of teaching quality has three sub-components, viz. lesson plan, teaching implementation and teaching assessment. The research questionnaire, composed of 36 items, was developed through the review of literature and the model designed. Once the questionnaire reliability was determined, its validity was confirmed by means of exploratory and confirmatory factor analyses. The research findings suggest that the factors of suitability of educational and curriculum plans, educational and research facilities and equipment, financial resources, objectives, teaching-learning process, research, teaching quality, student satisfaction, developed scientific products and alumni are among the main effective factors in efficiency of distance education. According to the analyses carried out, it can be said that the effect of teaching-learning process, research and teaching quality on efficiency of distance education is significant and positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Distance Education
  • factor analysis