دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 1-100 
4. بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاه های مجازی شهر تهران

صفحه 57-83

10.22054/jti.2015.1602

کامران مالکپور؛ سعید غیاثی؛ صدف علیزاده؛ فاطمه رضوی