بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی بود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بود. جامعه آماری این تحقیق کل دروس اصلی و تخصصی رشته ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی 92-91 بودند. روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری تصادفی بود که درس احتمال و آمار مهندسی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، فهرست وارسی محقق ساخته‌ای که بر اساس عناصر طراحی آموزشی طراحی شد. برای بررسی روایی از روایی صوری استفاده شد. ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0.78 به دست آمد. برای جمع‌آوری داده‌ها متخصصان در 6 جلسه آموزش بر خط مشاهده کردند، سپس بر اساس مشاهده، اقدام به پر کردن فهرست وارسی نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی در حد نسبتاً مطلوبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Quality of E-Learning at Amirkabir University based on the Elements of Educational Design

چکیده [English]

This study aims to investigate the quality of e-learning at Amirkabir University based on the elements of educational design. The research method is descriptive and analytical. The statistical population comprises all core and specialized courses corresponding to the field of applied mathematics – operations research in e-learning program of the university in the academic year 2012-2013. The sampling method is random sampling whereby the course “Engineering Statistics and Probability” was selected. The data collection instrument includes a researcher-developed checklist developed based on the elements of educational design. Formal validity was employed for the purpose of examining validity and its reliability coefficient was put at 0.78 as suggested by Cronbach’s alpha. In order to gather the data, the specialists received online training in 6 sessions. Afterwards, they filled in the checklist. Descriptive and inferential statistics as well as SPSS program were applied in data collection. The results suggest that the quality of e-learning at Amirkabir University based on the elements of educational design is relatively ideal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Design
  • E-learning
  • Elements of Educational Design