تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان کم‌شنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای برافزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان دختر کم‌شنوا مقطع ابتدایی شهر تهران صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان کم‌شنوا پایه ششم ابتدایی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 15 نفر از دانش آموزان انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه سنجش مهارت ارتباطی عطارها که دارای سه زیر مقیاس است، بود. گروه آزمایش طی هفت جلسه با استفاده از نرم‌افزار چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیدند و گروه کنترل به‌دوراز متغیر مستقل نگاه داشته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کوواریانس تک متغیری) استفاده‌شده است. به‌طورکلی نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این بود که چندرسانه‌ای به سبک محاوره‌ای باعث بهبود در مقیاس‌های مهارت‌های ارتباطی ازجمله مدیریت هیجانات، ادراک دیگران و ابراز وجود در دانش آموزان کم‌شنوا شده است؛ بنابراین، نتایج این پژوهش بیانگر نقش مثبت آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای در افزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان کم‌شنوا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Multimedia Conversational Instruction Style on Increasing Communication Skills of the Students with Partial Hearing Loss

چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of multimedia conversational instruction style on increasing communication skills in the student’s girls with partial hearing loss in Tehran. The research method is quasi-experimental and the statistical population is composed of all elementary school 6th-graders with partial hearing loss in Tehran out of whom 15 students were randomly selected using the convenience sampling method and placed in two control and experiment groups. The instrument for data collection is Attarha Communication Skill Assessment Inventory (2007) which has three subscales. The experiment group received training in 7 sessions using the researcher-developed multimedia software program, and the control group was excluded from training. Descriptive statistics (central and dispersion indices) and inferential statistics (univariate covariance analysis) were adopted for data analysis. The results generally suggest that multimedia conversational instruction style improves communication skills including emotional management, others’ perception and self-assertion in the students with partial hearing loss. Therefore, the results indicate that multimedia conversational teaching style has a positive impact on increased communication skills in the students with partial hearing loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conversational Style
  • Educational multimedia
  • Communication skills
  • Children with Partial Hearing Loss