بررسی نقش مهارت‌های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی همدان

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مهارت‌های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مرکز آموزش مجازی دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی مهر البرز هستند که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 338 دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته، آزمون سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی و آزمون رضایت تحصیلی استفاده شده است. روایی محتوایی این دو آزمون از طریق اعمال نظرات هفت نفر از متخصصان آموزش مجازی و پایایی آن‌ها پس از اجرای آزمایشی در بین 60 نفر دانشجو، با محاسبه آلفای کرانباخ به ترتیب 0.84 و 0.87 به دست آمد. همچنین برای سنجش موفقیت تحصیلی از معدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. تحلیل یافته‌های این پژوهش با استفاده از آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که میزان مهارت‌های دانشجویان در حد متوسط، رضایت تحصیلی در حد متوسط و موفقیت تحصیلی آن‌ها در حد خوب بوده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت‌های فراشناختی و شناختی با موفقیت تحصیلی همبستگی وجود دارد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که بین مهارت‌های فراشناختی و شناختی با رضایت تحصیلی همبستگی وجود دارد و بین متغیرهای مهارت‌های فناورانه و مهارت‌های ارتباطی با موفقیت و رضایت تحصیلی ارتباط قابل‌ملاحظه‌ای مشاهده نشد. سهم مهارت‌های فراشناختی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان 32.8 درصد و سهم مهارت‌های شناختی 11.5 درصد می‌باشد. همچنین سهم مهارت‌های فراشناختی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان 50 درصد و سهم مهارت‌های شناختی 17.5 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of E-Learning Skills on the Virtual Students’ Academic Achievement and Satisfaction

نویسنده [English]

  • farhad seraji 1
1 faculty member of Bu Ali Sina University
چکیده [English]

This study aims to investigate the role of e-learning skills in the virtual students’ academic achievement and satisfaction. The statistical population is composed of all students at the E-Learning Education Center at the University of Tehran and Mehr Alborz Higher Education Institute out of whom, 388 individuals were selected as the sample using the relative stratified sampling method and based on Kerjessi and Moregan Table. The research method is correlation, and two researcher-developed questionnaires, e-learning preparation measurement test, and academic satisfaction test were used for data collection. Content validity of these two tests through using the views of seven e-learning specialists and their reliability upon trial administration to 60 students and calculation of Cronbach’s alpha were put at 0.84 and 0.87 respectively. Moreover, in order to measure and assess academic achievement, the researchers employed the students’ mean of academic achievement. The research data were analyzed by means of a t-test, Pearson correlation coefficient and stepwise regression, the results of which indicated that the level of students’ skills is mediocre, level of academic satisfaction is mediocre, and the level of their academic achievement is good. Pearson correlation coefficient demonstrated that there is a correlation between metacognitive and cognitive skills and academic achievement. Furthermore, the results and findings suggest that there is a correlation between metacognitive and cognitive skills and academic satisfaction, while no significant relation was found between the variables of technological skills and communication skills and academic achievement and satisfaction. The share of metacognitive skills in prediction of the students’ academic achievement is 32.8%, and that of cognitive skills is 11.5%. In addition, the share of metacognitive skills in prediction of students’ academic satisfaction is 50%, and that of cognitive skills is 17.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning Skills
  • E-learning
  • Virtual Education
  • Academic Satisfaction
  • Academic Achievement