اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 ارشد تکنولوژی

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان در مدارس شهرستان همدان بود. نمونه آماری شامل 60 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، در این پژوهش 20 نفر آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی، 20 نفر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی دریافت کردند، 20 نفر در گروه کنترل بودند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی و آزمون پیشرفت تحصیلی بدست آمد. جهت تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر بهبود انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثراست (p<0.001). کاربرد نتایج پژوهش‌ها برای معلمان این است که به منظور افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، باید به نقش عوامل انگیزشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و آموزش به روش نقشه مفهومی فردی توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Education through Cooperative Learning and Individual Conceptual Map on Students’ Motivation and Academic Achievement

چکیده [English]

This study aims to investigate the impact of cooperative learning and individual conceptual map on the students’ motivation and academic achievement. The research method is quasi-experimental with pretest and posttest design and a control group. The statistical population comprises all high school 1st grade girls in Hamedan. The statistical sample consists of 60 individuals who were selected using the cluster random sampling method. In this study, 20 participants were taught with cooperative learning method, 20 were taught by means of individual conceptual map methods, and 20 individuals formed the control group. The data were collected using academic motivation questionnaire and academic achievement test. In order to analyze the data, the researcher adopted covariance analysis test. The findings suggest that teaching with cooperative learning method and individual conceptual map leads to an improvement in the students’ academic motivation and academic achievement (P<0.001). The research results suggest that for the teachers to raise the level of students’ academic achievement and motivation, they should pay attention to the role of motivational factors in teaching with cooperative learning method and individual conceptual map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instruction
  • Cooperative learning
  • Individual Conceptual Map
  • Academic motivation
  • Academic Achievement