دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-128 

مقاله پژوهشی

1. بازی‌های رایانه‌ای آموزشی و عوامل مرتبط با به‌کارگیری آن‌ها

صفحه 3-19

10.22054/jti.2015.3920

حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی آبادی؛ حجت دهقانزاده


5. تأثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیه‌وتحلیل تصاویر آموزشی

صفحه 89-103

10.22054/jti.2015.3924

فاطمه افتخارنژاد؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمدحسن امیرتیموری؛ نرجس خاتون اویسی


6. مدیریت بارشناختی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

صفحه 105-124

10.22054/jti.2015.3925

حسین زنگنه؛ مریم پورجمشیدی؛ الهه ولایتی؛ ابراهیم ابوالقاسمی