تأثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیه‌وتحلیل تصاویر آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

4 مربی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر در پی آن است تا تأثیر دوره آموزشی سواد بصری بر میزان توانایی تجزیه‌وتحلیل تصویر توسط دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی را مورد بررسی قرار دهد. 15 نفر از دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان گروه آزمایش انتخاب‌شده، پیش‌آزمون از آن‌ها گرفته، پس‌ازآن یک دورۀ آموزشی برای آن‌ها برگزار و سپس پس‌آزمون گرفته شد. اطلاعات موردنیاز در این پژوهش با بهره‌گیری از پرسشنامه محقق ساخته به همراه تصاویری برای سنجش دانشجویان گردآوری شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر متخصص تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/80 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که دوره‌ آموزشی سواد بصری بر میزان توانایی تجزیه‌وتحلیل تصویر توسط دانشجویان رشته‌ تکنولوژی آموزشی می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Visual Literacy Training in Analysis of Instructional Images

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eftekharnejad 1
  • MohammadReza NilliAhamadAbadi 2
  • MohammadHassan Amirteymouri 3
  • NarjesKhaton Oveisi 4
1 M.A in Educational Technology, Psychology and Educational Sciences Department, Allameh Tabataba’i University
2 Associate Professor, Psychology and Educational Sciences Department, Allameh Tabataba’i University
3 Assistant Professor, Psychology and Educational Sciences Department, Allameh Tabataba’i University
4 Instructor, Psychology and Educational Sciences Department, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

This research aims to study the impact of visual literacy instruction course on the ability of image analysis by the students of instructional technology. Fifteen students of instructional technology of faculty of Education and Psychology of Allameh Tabataba’i University were chosen as control group. They were given pre-tests; an instructional course was held; then, a post-test was taken. The information required in this study was collected using researcher-made questionnaire and images to assess students. The validity of the questionnaire was confirmed by experts’ opinion and its reliability using Cronbach's alpha was calculated to be 0.8. In analyzing the data, descriptive statistics (frequency, percentage, and mean) and inferential statistics (analysis of variance and t-test) were used. Results showed that visual literacy course increases the ability of image analysis by students of instructional technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image
  • Instructional Image
  • Visual Literacy
  • Image Analysis