نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی الزام‏های اجرایی دوره‏های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام نور از منظر فنی و تکنولوژی

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 105-131

10.22054/jti.2020.50574.1310

سکینه اشرفی؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان