نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزام‌های اجرایی دوره‌های برخط آزاد انبوه(موک) در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی انجام گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی بود. مؤلفه‌های مورد استفاده بر اساس بررسی اسناد و مدارک و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی شدند. به منظور بررسی اسناد و مدارک و تحلیل یافته‌های مصاحبه از روش تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای شناسایی جامع مؤلفه‌های اصلی و زیر مؤلفه‌های الزام‌های اجرایی دوره‌های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی، علاوه بر بررسی مطالعه‌های انجام شده در این زمینه، مصاحبه‌ای نیمه‌ساختارمند با 15 نفر از خبرگان حوزه در دوره‌های برخط آزاد انبوه(موک) صورت گرفت. نتایج نشان داد که الزام‌های اجرایی دوره‌های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی شامل پنج مؤلفه اصلی: تشکیل تیم فنی(سخت‌افزار-نرم‌افزار)، ویژگی‌های پلتفرم، امنیت و حریم خصوصی، امکانات فنی پلتفرم و ارائه خدمات پشتیبانی فنی ؛ و 34 زیرمؤلفه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifing Implementation Requirements of Massive Open Online Course (MOOC) in Payam Noor University from a Technical Perspective

نویسندگان [English]

  • sakine ashrafi 1
  • hamidreza araste 2
  • hasanreza zinabadi 3
  • hossin abasian 4

2 Education Administration, Faculty of Management, Kharazmi University

3 Education Administration, Faculty of Management, Kharazmi University

4 Education Administration, Faculty of Management, Kharazmi University

چکیده [English]

Abstract
The aim of present research was to identify Implementation requirements of Massive Open Online Course (MOOC) in Payam Noor University from a Technical perspective. The methodology used in this study was applied and the method of data collection was qualitative. The components used were based on the documentation and semi-structured interview tools. Inductive content analysis was used in three levels of open, axial and selective in order to review the documents. For a comprehensive identification of the main components and sub-components of the implementation requirements, in addition to reviewing studies conducted in this field, semi-structured interview with 15 field experts in Massive Open Online Course were conducted. The results showed that the implementation requirements of Massive Open Online Course) in Payam Noor University from a Technical perspective include five main components: Forming a technical team(hardware-software), platform features, security and privacy, platform technical facilities and providing technical support services; and 34 sub-components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Implementation requirements"
  • " Massive Open Online Course (MOOC)"
  • "platform features
  • security and privacy"
  • "platform technical facilities"